Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

larla konu tetkik ve tahlile tâbi tutulduğun­ ri veya zerk edecekleri ilâç bulunmayabilir.
  dan tereddüdü mucip bir husus kalmamak su­  Zikrettiğimiz maddelerdeki tedavi tabiri ile bu
  retiyle aydmlanmış ve müstekar bir tatbikat  doktorlar tarafından yazılacak reçete bedelle­
  da yer etmiş vaziyettedir. Bilhassa bu içtimaî rinin memurun mensup olduğu daire bütçesin­
  ve malî problem hakkında Divanı Muhasebat   den ödeneceği ifade edilmek istenilmiştir. Be­
  âzası Ragıp Öğel'in İdare mecmuası okuyucu­  lediye memurları dolayisiyle intikal eden ihti­
  larına sunduğu faydalı neşriyatım zikretmek  lâflar münasebetiyle Devlet Şûrası tarafından
  yerinde olur.                   verilen aşağıda temas edeceğimiz kararlardan
    Ancak, mevzuun  umumî  olarak tahliline  da tedavi tedbirinin bu mânada alındığı anla­
  hasredilen bu yazılarda münhasıran 3656 sa­  şılmaktadır.
  yılı kanuna tâbi memurların durumuna temas    3656 sayılı kanuna tâbi memurların 4598
  edilmiş ve. bugünkü hükmü cari bulunan 4598  sayılı kanuna tevfikan vukubulan tedavi şekil­
  sayılı kanun ve bunun tatbik tarzına dair çı­ leri ve tedavi masrafları hususunda müstekar
  karılan Talimatname hükümleriyle  3201, 912  bir tatbikat seyrettiği halde, sarih nizamname
  ve 2771 sayılı kanun hükümlerine tâbi olma­ hükmüne  rağmen  belediye memur ve müstah­
  ları bakımından özellik göseren emniyet teşki­ demleri ile aileleri efradının tedavi şekilleri ve
  lâtı mensuplariyle subay ve askerî memurların tedavi masrafları hususunda tatbikatçılar son
  durumları incelenmiştir.             yıllarda mütereddit kalmış bilhassa belediyeler
                            üzerinde bazı ahvalde merkezî otorite olarak
    Yazımızın çerçevesi ise ayrı bir memur  vesayet hakkını kullanan Dahiliye Vekâletinin
  statüsüne tâbi olmaları cihetinden özellik arz bu konuda yaptığı açıklamalar mevzua vuzuh
  eden belediye memur ve müstahdemleri ile ef­ verememiş, bilâkis tatbikatçıların tereddüdünü
  radı ailelerinin tedavi şekilleri ve tedavi mas­ daha fazla arttırmıştır.
  raflarıdır.
     Yalnız burada bütün memurları alâkalan­    5/9/1949 gün ve 622 - 411/12227 sayıh Ve­
  dırması bakımından  Memurin  Kanununun  87   kâlet tamiminde : "Belediye memur ve müs­
  inci maddesine temas etmeyi faydalı bulduk.  tahdemler nizamnamesinin  73 üncü maddesi;
  4598 sayılı kanun ilga edilen kanun hükümle­ belediye tabiplerinin, belediye hastahaneleri-
  rini tadadî olarak zikretmiş ve bu kanuna ay­ nin, belediye memur ve müstahdemleri ile aile­
  kırı diğer hükümleri ise ilga edilmiş olduğuna leri efradını parasız tedavi edeceklerini âmir
  dair bir hüküm vaz etmemiştir. Bu bakımdan,  bulunduğuna göre, çeşitli hizmetlerin hastalık­
  Memurin  Kanununun 87  nci maddesi  halen   larında tedavi reçetelerinin bu hükme istinaden
  mer'idir. 1926 yıhndanberi yürürlükte bulıman  belediyelerce sağlanması mümkündür"  denil­
  ve hükümet, idarei hususiye ve belediye tabip­ mektedir.
  lerine memurlarla nafakası  üzerlerine vacip     17/4/1950 gün ve 621 - 332/4226 sayılı bir
  olan ailelerini meccanen tedavi emek mükelle- tamimde de bu konu izah olunmakta ve tami­
  fiyeini yükliyen bu madde tatbikatta çok tef­ min birinci maddesinde Belediye memurları
  sir edilerek sadece hastalık halinde memurun  3656 sayılı kanuna tâbi bulunduğundan bunla­
  muayenesine  inhisar etmiş, memurların efradı  ra 4598 sayıh kanunun 9 uncu maddesi ve yö­
  ailelerinin muayenesi bile kanunî bii' mülkiyet­ netmelik hükümleri dairesinde yol ve tedavi
  ten ziyade bu doktorların bir lütfü olarak te­ masrafı verileceği, ikinci maddesinde de bele­
  lâkki olunmuştur. Bu vesile ile hem bu madde­ diye memur ve müstahdemler nizamnamesinin
   deki, hem de belediye memur ve müstahdemler 73 üncü maddesine tevfikan müstahdemlerin
  nizamnamesinin  73 üncü maddesindeki "Teda­   belediye tabipleri ve belediye hastahanelerince
   vi" tâbirine de temas etmek yerinde olur.  tedavi edilecekleri, belediye hastahanelerinde ya­
   Tedavi, tıp lûgatmda muayene  ve teşhis­   pılan Tedavi dolayisiyle Uâçların da hastanelerce
   ten farklıdır. Muayene, teşhis ve ilâç ver­ verilmesinin icabettiği, belediye tabiplerince
  meyi de içerisine alan daha geniş bir kapsamı ayakta yapılan muayene sonunda verilen reçe­
   ifade eder. Ancak, hükümet ve belediye tabip­ te bedellerinin belediyece ödenmediği takdirde
   lerinin mensup oldukları dairelerde verecekle­ tedavinin yapılmamış olacağı, bunun için bele-

                                                 483
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10