Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

tâyinde esas alınmaktadır. Nitekim Devlet Şu­ cak, belediye memurlarının statülerinin tanzi­
      rası Deavi daireleri umumî hey'etinin bir ka­ minde nizamname esas alınmıştır. Nizamname
      rarında "Umumî bütçe tâbirinden maksat Dev­  ile belediye memurlarının hukukî vaziyetleri
      let Bütçesi ve hususî bütçeden de Vilâyet ida­ tesbit edilirken ana hatları itibariyle Memurin
      re bütçeleri maksut olduğu ve belediye bütçe­ Kanunu esaslarına sadık kalınmış, hattâ bazı
      lerinin bu iki bütçeden ayrı bulundukları Bü- hususlarda idareye mükellefiyet tahmil etmek
      yük Millet Meclisince akdemce mesbuk karar  ve belediyede hizmet alanları korumak gaye it­
      iktizasından olmasına ve şu karar mucibince  tihaz edilmiştir. Mevzumuz olan Belediye me­
      belediye bütçesi umumî ve hususî bütçeden ma- murlarının tedavi masrafları hususunda Bele­
      dut olmıyacağma...' denilmektedir. (*)     diye Memur  ve Müstahdemleri Nizamnamesi­
                               nin 3 üncü maddesine belediye tabibleri, be­
        Kararda bahsedilen Büyük Millet Meclisi
      kararında ise "Umumî bütçe ile Devlet bütçesi lediye hastaneleri, belediye memur ve müstah­
      ve Hususî bütçe ile Vilâyetlerin hususî bütçe­ demleri ile zevç ve zevcelerini, reşit olmıyan ço­
      leri kastedilmiş olup, belediye bütçelerinin bu cuklarım ve kanunen infak, iaşe ile mükellef ol­
      iki bütçeden ayrı bulunmasına mebni belediye duğu ailesi efradım parasız tedavi ederler" şek­
      memurlarının Memurin Kanunumm 1 inci mad­     linde vazedilen hüküm buna misaldir.
      desinde mezkûr devlet memurları âdâdına dahil   Memurin  Kanununun 84  üncü maddesinin
      bulunmadıkları" beyan edilmektedir. (**)    3335 sayıh kanunla muaddel "D" bendi : "Ye­
                               dinci ve ondan aşağı derecelerde bulunan me­
        Böylece gerek Büyük Millet Meclisinin tef­ murlardan (Kadro dolayisiyle açıkta kalan me­
      sir kararı ile, gerekse Devlet Şûrası içtihadı murlar dahil) memleket dahilindeki resmî ve
      ile belediye memurlarının memur statüsünün
      dışında kaldıkları tereddüde meydan vermiye-  hususî müesseseatı sıhhiyede tedavileri lüzu­
      cek şekilde tebellür etmiştir.         mu fennen sabit olanların tedavi ve yol mas­
                               rafları ve Devletçe tedavi ettirilmekte iken ve­
        Bununla beraber, devlet memurları aylık­  fat edenlerin cenaze masrafları mensup olduk­
      larının tevhit ve teadülüne dair 3656 numaralı ları daire bütçesinden verilir", 87 nci maddesi
      kanunun 23 üncü maddesi  "Mülhak  bütçeli  de "Hükümet ve îdare-i Hususiye ve Belediye
      idarelerle hususî idareler ve belediyeler dahi tabibleri memurlarla nafakası bunların üzeri­
      bu kanun hükümlerine tâbidir" hükmünü ihti­  ne vacip olan aileleri efradını meccanen tedavi
      va etmektedir ki, buna göre kadroları Vekiller  ederler" hükümlerini ihtiva etmektedir. Gerek
      Hey'etince tasdik edilmiş bulunan belediye me­ bu hükümler ve gerekse memurların tedavi şek­
      murları da malî hukuk bakımından devlet me­  lini yeniden düzenleyen ve bu arada 84 üncü
      murları ile ayni vaziyette tutulmuştur. Bu me­ maddeyi de ilga eden ve mer'iyette bulunan
      murlar devlet memurları statüsüne tâbi olma­ 4598 sayılı kanun sadece memurin statüsüne
      makla beraber, mahsus bir statü ile durum­  dahil memurları şümulüne almakta  bütçeye
      ları tayin ve tesbit edilmiştir. Belediye memur bağlı D ve E cetvellerine dahil geçici ve çeşitli
      ve müstahdemler nizamnamesi bu maksadı te­  hizmetlileri yani yukarıda temas ettiğimiz sta­
     min için vazolunmuş ve Memurin Kanununun    tünün dışında kalan yardımcılara tedavi ba­
     esaslarına uygun objektif kaidelerle gayeyi   kımından malı bir imkân sağlanmamış bulım-
      gerçekleştirmiştir. Bu bakımdan kadrolu be­  maktadır. Buna mukabil Belediye Memur  ve
     lediye memurlarının vaziyeti de akdî bir vazi­ Müstahdemler Nizamnamesi müstahdemlere  ve
     yet sayılamaz. Bunlar da alelâde yardımcı ajan müstahdemleVle memurların efradı ailelerine
     olamaz. Belediyelerde de yardımcı ajan duru­  tedavi imkânını bahşetmiştir.
     munda  olanlar yine müstahdemlerdir.
                                 3656 sayılı kanuna tâbi memurların teda­
        Bizde kanun vazıı memur statüsünün ka­   vi şekilleri ve tedavi masrafları hususunda Ma­
     nunlarla tanzimi sistemini tercih etmiştir. An- liye Vekâletince zaman zaman açıklamalar ya­
                               pılmış. Divanı Muhasebatça, da, intikal eden
              I — •      •
        (*) E . : 37/321, K. : 37/308.      hâdiseler dolayisiyle, kararlar verilmiş ve ay­
        (•*> 24/12/1928 gün ve 468 sayıU tefsir. rıca da meslekî mecmualarda yapılan neşriyat-

     482

                                   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9