Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

BELED           YE      MEMURLARININ


        TEDAVİ            MASRAFLARI                                        Yazan : Osman MEBİÇ


     Tedavi şekilleri ve tedavi masrafları Me­ yardımcılara hususî bir iş sahibi gibi akitle
   murların malı ve içtimaî durumlariyle alâkalı tevdi eder. Bu akid işin ehemmiyet derecesine
   bir mevzu olmakla beraber, burada umumî ola­ göre idarî bir mukavele olabileceği gibi, bir
   rak memurların hukukî vaziyetlerine  kısaca  hususî hukuk mukavelesi, bir hizmet akdi de
   temas etmek yerinde olur. Malûmdur k i ; Dev­ olabilir. Nitekim Memurin Kanunumuzun 3 ün­
   let memurlarının hukukî vaziyetleri, objektif cü maddesi "Müstahdemlere  mukaveleleri mu­
   hukuk kaideleriyle tanzim olunur. Bu bakım­  cibince muamele olunur. Mukavele bulunmadı­
   dan vaziyetinin tâyininde şahsının rolü yoktur, ğı takdirde bunların tarz ve şeraiti istihdam­
   sıfat ve derecesi esas ittihaz edildiği için aynı ları dairei aidesince tesbit olımur. Bu şartlan
   sıfat ve derecede olanların durumlarının farkh kabul ile hizmet deruhte edenlerin bir günâ
   olmaması iktiza eder. Hukukî vaziyetinin tâyi­ talep ve şikâyete haklan olamaz" hükmünü
   ninde riza ve muvafakatma lüzum  olmadığın­  vazetmekle bunu ifade eylemiştir. Daire ya
   dan Devlet ve idare objektif bir surette bunu bunlarla mukavele yapar veyahut müstahdem­
   değiştirebilir. Yalnız âmme hizmet teşkilâtın­ lerin istihdam şartlarını evvelden yaptığı bir
   da bulunanların hepsinin hukukî durumlarım   talimatname  ile tesbit ve ilân eder. Bazan da
   aynı şekilde kabul etmek mümkün  değildir.  yardımcılarla kendi arasındaki akid serbestisi­
   Bir kısım âmme hizmetleri de muvakkat, is­  ni tahdit eyleyecek kaideleri kanunlarla vaz
   tisnaî ve arızî surette idare hesabına şahsî bir  eder. Meselâ; bizde Devlet bankaların ajanla­
   faaliyet icra eden kimseler tarafından yürü­ rına çok yüksek malî menfaat temin etmeleri­
   tülmektedir. Bazı İdare Hukuku bilginlerinin  ne mâni olmak için buralarda çalışan müstah­
   "Yardımcı"  tâbiriyle ifade ettikleri bu kimse­ demlerin alabilecekleri ücretleri 3659 sayılı ka­
   ler, İdarenin daimî, sabit ve normal kadrosu­ nunla tanzim ve tesbit etmiştir.
   na dahil değildirler. Memurin Kanunumuzun      Bu izahatımız Devlet memurlarının huku­
   birinci maddesi bunlar hakkında "Devlet işle­ kî durumlarına taallûk etmektedir. Yazımızın
   rinde ücretle kullanılan ve memurin sicilinde konusunu teşkil eden belediye memurlarının
   mukayyet  bulunmayan  ve memurun hukuk ve   içinde bulundukları hukukî vaziyet ise farklı­
   selâhiyetinden  müstefit olmıyan  kimselere   dır. Belediye memurları, Devlet memurları sta­
   müstahdem  denir" ifadesini kullanmış ve böy­ tüsüne tâbi değildir. Zira, Memurin Kanunu­
   lece yardımcıların bir kısmını müstahdem na­  nun 1 inci maddesine : (Kendisine devlet hiz­
   mı altında toplamıştır. Bunların birincilerden meti tevdi olunan ve sicilli mahsusunda mu­
   farklı olan en mühim ciheti, memurularm hu­  kayyet olarak umumî veya hususî bütçelerden
   kukî vaziyetleri objektif bir vaziyet olduğu hal­ maaş alan kimseye memur denir.) şeklinde va­
   de, yardımcıların hukukî vaziyetlerinin esas  zedilen hükmün yaptığı tarif, belediye memur­
   itibariyle sübjektif ve akdî oluşudur. Devlet larını içerisine almamaktadır. Burada her şey­
   muvakkat  mahiyette olan ve hizmet kaideleri­  den önce maaşın hangi bütçeden verildiği hu­
   ne tâbi tutulmasına zarıu-et bulunmayan işleri
                             susu ajanın memur statüsüne girip girmediğini

                                                  481
   1   2   3   4   5   6   7   8