Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yıl : 14                              Arahk 1958, Sayı : 15           Sahibi :            ILLER                 Abone :
        Türk Belediyecilik                           Senelik : 24 T.L.
           Derneği                ve              6 Aylık : 12 T.L.
                                            Yabancı memleketlere
        UİU3 Meydanı Koç Han     BELEDIYELER                 yılhgı (40) T.L.
         Kat : 3, Daire : 4                         Iian ücretleri İdare
           An İcara           D E R G İ S İ            ile kararlaştırılır.
                                              Neşrolunmayan
          Tel : 13006      Yazı İşlerini Fiilen İdare Eden    yazılar geri verilmez.
                           Vehbi ÇÖKEK                         İ ç i n d e k i l e r


                                                 Sahile Ko.


          Belediye Memurlarının tedavi masrafları       Osman Meriç        481


          Turizm bilgi ve terbiyesi (1)           Selâhattin Çoruh      486


          Bir seyahatin notlan (5)               M. Akaluı         491          Fotoğrafla belediyeler                Vehbi Çöker        494


          Belediyelerimizin sorularına cevaplar        Muzaffer Akalın      498


          Beledlyelerbnizl ilgilendiren Devlet Şur'ası kararlan             520          Aym olaylan                                   521


          Derginin 1968 yılı neşriyat fihristi                     526
   1   2   3   4   5   6   7