Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

bir komisyon teşkil olunarak, tatbik esaslarının mıştır. Bıma rağmen, turizm bilgisinin okullara
     tesbitini, emir ve müsadenize arz etmeği mu­ girmesinde önceleri bir mukavemetle karşıla­
     vafık görmüştür.                 şılmıştır. Okul idareleri, maarif çiler; okul pro­
        Yeni, sosyal ve ekonomik bir dâva kıyme­ gramlarının yüklü olduğunu ileri sürerek, tu­
     tinde olan ve haklı olarak da halen tezekkür ve ristik bilgilere ve derslere yer ayrılamıyacağını
     tatbik sahası bulamıyan turizm konusuna muh­ ileri sürmüşlerdir. Bundan başka ilk dereceli
     telif derecedeki okullarımız programlarında yer okullarda turistik bilgileri seviyeden üstün
     ve önem verilmesini temin maksadı ile ilk, orta,  bulanlara da rastlanmıştır.
     yüksek ve teknik öğretim müdürlükleri ile Talim   Şu bir hakikattir ki, öğretimin, zamanın
     ve terbiye. Eski eserler, müzeler ve Beden Terbi­ ve tekniğin getirdiği yeni bilgi ıınsurlariyle
     yesi Müdürlükleri  müteahassıs  mümessille­   zenginleştirilmesi hususunda gösterilen gayret,
     rinden müteşekkil  bir  komisyonun  âcilen  ekseriya işbâ haline gelmiş olan öğretim pro­
     kurulmasına  ve bu Komisyon  kararlarının   gramlarında ve ders müfredatlarında genişle­
     1951/1952 ders yılı başından itibaren tatbik sa­ me imkânı bulunamadığından, tabiî olarak mu­
     hası bulabilmesini temin maksadı ile gerekli kavemetle karşılaşılma,ktadır. Bu yeni bilgi un­
     tertip ve emirlere tevessül buyurulmasma yük­ surları, tahsili ve meslekî tamamlama bakımın­
     sek müsaedelerini saygılarımla arz ederim.   dan faydalı olsalar bile, programlarda ve ders
                               müfredatlanndaki kabarıklık dolayisiyle öğretil­
                  Umum Müdür
                 Dr. Halim Alyot     mesi veya hazmedilmesi fikren, bedenen veya
                               zaman itibariyle' imkânsızlaşmaktadır. Ayrıca,
       Gençliğe, daha doğrusu yeni yetişen nesle bu yeni bilgi unsurlarının porgramlura ve ders
     verilmesi düşünülen turizm terbiye ve bilgisi, müfredatına ahnmasında geleneğin ve muha­
     ders müfredatlarına ve programlara girecek bil­ fazakârlığın da işe karıştığı görülmektedir.
     gilerle verilebileceği gibi, seyahatlarla da veri­
     lebilir. Çünkü, bir yere gitmenin, misafir olma­ Maarif vekâletinden turizm bilgi ve terbi­
     nın, yani seyahatin, sonra misafir kabul etme­ yesi için bir komisyon teşkili istendiği zaman
     nin, yerli ve yabancı turistlerle alâkalanmanın, bütün bu hususlar gözününde tutulmuş, çalış­
     müşahhas bir anlayış ve müsbet bir turizm zih­ malarda programlara ve ders müfredatına
     niyeti kazandıracağı tabiîdir.          girmesi gereken yeni bilgi unsurlarını ihtiva
                               eden madde ve grupların eskilerle karşılaştı­
              •  •  •            rılması, onların yerine ikamesi veya karıştırıl­
                               ması suretiyle bazı çareler bulunmuştu.
       OKUL  DERS PROGRAMLARINDA     V E
        MÜFREDATLARINDA     TURİZM          Memleketimiz için yepyeni ve ehemmiyet­
              BlLGÎSt             li bir mevzuu olan turizmin, okul proıp-amlanna
                               alınmasında komisyonda da bu cihetler gözönün-
       Ekonomik  ve sosyal bakımlardan turizme  de tutulmuş, mevcut müfredat maddeleri içinde
     büyük ehemmiyet  atfeden memleketlerce tu­   gayelerine uygunlukları bozulmadan taammla-
     rizm bilgisinin umumî şekilde yayılması, turizm yıcı bir şekU verilmiştir.
     terbiyesinin verilmesi kabul edilmiş, bu husus­
     ların gerçekleşmesine yarayacak usul ve ted­    Okul  programlarına  konulacalc turistik
     birler tesbit edilmiştir.             bilgiler, bu programlarda ve ders müfredatları
                               içinde esasen mevcuttur. Yalnız bunlar turiz­
       Bu memlektelerce, yabancıların gelişleri­  min gayesine göre işlenmemektedir. Meselâ ilk­
     nin kayıtsızlıkla karşılanması, umumiyetle   okulun canlı hayatında ahlâkı bir terbiye mev­
     dış turistlere karşı olan çekingenliğin, hattâ zuu olarak yer alan umumî yerlere, parklara,
     içte kalmış husûmet duygusunun izhar edilme­ bahçelere, ağaçlara karşı koruyucu olmak, se­
     mesi için, turizm bilgisinin öğretilmesinde,  vgi duymak... Kasabanın, şehrin, köyün güzel­
     turizm terbiyesinin verilmesinde, halkın ilgi­ leşmesi için herkesin yapmağa mecbur olduğu
     sinin  uyandırılması, en başta gelen mevzu  işler... Sokaklarda, caddelerde hareket tarzları..
     olarak işlenmiş, ondan sonra okullar ele alın­ Yolculara yardım, temizlik gibi hususlar, doğ-

     488
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15