Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

kemmülüne  imkân olmıyacağı kolayca kestiri­  yılı rayici esas alınarak o mahal veya semtteki
  lebilir. Tatbikatta, belediye encümenleri, üye­ benzerlerine göre takdir edeceklerdir. Kanunun
  leri arasmda iş bölümü yapmak suretiyle, iki 3 üncü maddesinin (B) bendine göre, 12/5/1953
  veya daha fazla encümen üyesinin mahallinde  tarihindeki kira bedelleri mukavele ile belli ol­
  tanzim ettikleri tutanaklara müstenid raporla­ mayan veya bu tarihten sonra kiraya verilme­
  ra göre takdirde bulundukları görülmekteydi.  ğe başlanan yahut kullanma tarzı değiştirile­
   6570 sayılı kanunun  3 üncü  maddesine   rek kiarlanan gayrimenkullerin kira bedelleri
  4/7/1956 tarih ve 6767 sayılı kanunla eklenen ise, o mahal veya  semtteki emsallerinin
  hükümlerle Belediye Encümenlerinin  çalışma­   12/5/1953  deki kiralarına göre takdir edile­
  larını kolaylaştıracak bazı imkânlar sağlan­  cektir. Aynı şekilde, 6084 sayılı kanunun neş­
  mıştır. Belediye Encümenleri, takdir ve tespit rinden sonra inşa edilen veya bundan sonra edi­
  işleri için kendi veya belediye meclisi azaları lecek olan binaların veya yeniden kiralananla­
  arasından lüzumu kadar  üçer kişilik heyetler rın ve zikredilen kanun gereğince tahliye edi­
  seçmek  suretiyle tetkikat yaptırabileceklerdir. lerek serbestçe kiralanan gayrimenkullerin ki­
  Bu heyetler hazırlıyacağı raporları encümene  ra bedellerinin tayininde de aynı esasa göre
  tevdi edeceklerdir. Vazifelendirilen heyet üye­ takdir yapılacaktır.
  lerine, takdir ve tespit işlemi yapılacak gayrı- Mümasili  bulunmayan  gayrimenkullerin
  menkulün  kiarlanacak her kısmı için ayrı ayrı kira bedellerinin tayininde de. Belediye Encü­
  maktuan  onbeş lirayı geçmemek üzere belediye menleri gayrimenkulün halihazır durumunu ve
  encümenlerinde tesbif olunacak bir ücret veri­ mevkiini nazarı itibara alarak takdirde bulu­
  lecektir. Bu ücretle birlikte, mutad nakil vası­ nacaklardır (Mad. 3/B)
  tası ücreti müracaatçılar tarafından belediye
  veznesine yatırılacaktır. Ancak, bir günde bir­  Takdir işlerinin (bilhassa yeni yapılan bi­
  den fazla takdir ve tespit işlemi yapılması ha­ nalar için çok önemli) resen yapılması manası
  linde görülen iş aynı yerde ise nakil vasıtası üc­ kanunun ifade tarzından anlaşılmakta ise de,
  reti müracaat sahipleri arasında eşit hisselere tatbikatta, işlerin çokluğu yüzünden, müracaat
  bölünecektir.                    üzerine takdirde bulunulmaktadır.

     Belediye encümenlerinin hangi hallerde ve   Belediye encümenlerinin bu kararları aley­
  hangi kıstas ve esaslara göre takdirde buluna­ hine itiraz şekli kanunda belirtilmemiştir. Bu
   cakları kanunun ilgili maddelerinde açıklan­  hale göre müddeti içinde Danıştay'a başvurula­
  mıştır. Adı geçen kanunun 2 inci maddesinin  rak bu kararların iptali cihetine gidilmesi
   (B) bendine göre, belediye encümenleri, 1939 mümkündür.  Bu gibi kararların bilhassa usul
  yılı kira bedelleri mukavelede belli olmayan ve­ ve saik bakımından iptale konu teşkil edebile­
  ya 1939 dan sonra kiraya verilmeğe başlanan  ceğinden encümenlerin çok dikkatle takdirde
  yahut istimal tarzı tamamen değiştirilerek ki­ bulunmaları ve umumî usullere riayet etmeleri
   ralanan gayrimenkullerin kira bedellerini, 1939 işlerin sürüncemede kalmasım önleyebilir.

                         1^- • •                                                  301
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14