Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

gereğince hükmen veya diğer suretlerde tahli­ kasına işgal ettirmesini menetmiştir. Buna ria­
     ye edilip serbestçe kiralanan binalarm kira be­ yet etmeyen kiracılar veya devir alan sıfatıyla
      delleri, yukarıda belirtilen esaslara göre, yani girenler yahut işgal edenler aleyhine, hiçbir ih­
      12/5/1953 seviyesi dondurulmak ve esas alın­ tara hacet olmaksızın, sulh mahkemelerinde tah­
      mak üzere, tayin edilecektir. (Mad. 3, B ben­ liye dâvası açılabileceği gibi; fuzulî şagiller hak­
      dinin son fıkrası).               kında 5917 sayılı kanun hükümlerinin tatbiki de
                               istenebilir. (Mad. 12, son fıkra). Burada fuzulî
        E ) Mobilyalı olarak kiraya verilen gayri-
      menkullerde, 6570 sayılı kanun hükümlerine   işgal yoluyla vaki müdahalenin veya tecavüzün
      göre belli olacak yıllık kira bedellerine ilâve­ idarî makamlarca men'i talebi mevzuu bahis ol­
      ten mobilya için belediye encümenlerince tak­ duğu açıktır. Halbuki fuzulî işgal hallerinin ne
      dir edilecek kıymetin en çok % 20 si kadar bir dereceye kadar herzaman zilyetliğe tecavüz
      zam yapılabilir. Bu şekilde yapılacak zammın veya müdahale teşkil edebileceği hususu müna­
      miktarı kira bedelinin yıllık toplamını aşamaz. kaşa götürebilir bir keyfiyettir.
      (Mad. 4)
                                  4 — 2490 Sayılı Kanuna Göre Kiralanan
        F) Gayrimenkulde  kalorifer varsa, mah­  Yerler :
      rukat fiatlarındaki artma veya azalmaların
      kira bedellerine inikas nisbeti hükümetçe tes-   14 üncü madde, "Artırma, Eksiltme ve İha­
      bit ve ilân olunacaktır. (Mad. 5)       le Kanunu'na tabi yerleri de bu kanunun şümu­
                               lüne sokmuş bulunmaktadır.
        C) Kısmen  mesken,  kısmen  meskenden
      gayri bir maksatla kiralanan veya tamamen     5 — Cezaî Hükümler :
      mesken olarak kiralandığı halde fiilen mesken­
      den başka surette kullanılan binaların kira be­  Hava parası gibi her ne nam ve suretle
      dellerine, "meskenden gayrı yer" olarak müta­ olursa olsun bu kanuna göre beliren kira bede­
      lâa edilerek zam yapılacaktır. (Mad. 6)    linden fazla para alanlarla bunlar namına ha­
                               reket edenler ve bunlara tavassut edenler hak­
        2 — Tahliye Sebepleri :          kında altı aydan bir seneye kadar hapis ve üç
                               yıllık kira bedeli tutarınca ağır para cezası
        6570 sayılı kanun tahliye bakımından ki­ hükmolunacak, tekerrür  halinde cezalar bir
      ra şartlarına ve Borçlar Kanununun bu kanuna misli arttırılacaktır. Keza, tahliye edilen gay­
      aykırı olmayan hükümlerine riayet edilse bile, rimenkulun mücbir sebep olmaksızın üç 'sene
      ev sahibinin tahliye dâvası açabileceği halleri müddetle başkasına kiraya verilemiyeceğine
      7 inci maddesinde tadadî bir şekilde sıralanmış­ dair 15 inci madde hükümlerne aykırı hareket
      tır. Bu kanundaki ve Borçlar Kanunundaki se­ edenler hakkında da aynı cezalar tatbik oluna­
      bepler dışındaki hallerde açılan tahliye dâva­ caktır. (Mad. 16) Böylece kanun vazu, zayıf
      ları mesmu olmıyacaktır. Ancak tahliye edilen durumdaki kiracıların aleyhine durumun suis-
      gayrimenkullerin muayyen  hallerde eski kira­  timal edilmesini önlemek üzere cezaî tedbirler
      cısından başkasına  kiralanamıyacağı 15 inci  almış bulunuyor.
      maddede  belirtilmiş, hatta (suiniyetli ev sahi­
      bine karşı) bazı hallerde kiracıya tercih hakkı  6 — Belediye Encümenleri ve Kira Tak­
      tanınarak zayıf durumdaki  kiracılar korun­  diri :
      mak  istenmiştir.
                                  Kanunun  6767 sayılı kanunla tâdilinden
        3 — Fuzulî İşgallerde tdarî Makamlara   önce, kullanılan açık ifade tarzından kira tak­
      Müracaat :                     dirinin bizzat "Belediye Encümenleri" tarafın­
                                dan yapılacağı anlaşılmaktadır. Halbuki Bele­
        Kanun, mukavelede aksine sarahat olma­   diye Encümenlerinin işlerinin (bilhassa büyük
      dıkça, kiracının kiralanan şeyi başkasına kira­ kasaba ve şehirlerde) bir hayli yüklü olduğu
      lamasını veya herne suretle olursa olsun baş­ düşünülecek olursa, takdir işlerinin süratle te-

      300
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13