Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

4 — Kira kontrolünün ilgasından vazgeç­    6 — Belediye Encümenleri ve kira takdi­
   me :                       ri işi.
     6084 sayılı kanunla derpiş edilen serbesti­  Şimdi bu hususları ayrı ayrı kısaca gözden
   ye geçiş tarihleri yaklaştıkça, tahditlerin kal­ geçirelim :
   dırılmasına sebep teşkil eden tahminlerin ger­
   çekleşmediği görülüyor, mesken buhranı azal-    1 — Yapılacak Zamlar :
   madığı gibi kiralarda da büyük yükselme te­   Bu kanun, 1939 kiralarına nazaran bazı
   mayülü kendini hissettiriyordu. Meclise getiri­ zamların yapılmasını derpiş etmektedir;
   len muhtelif tasarılarla, tahdit sisteminin ta-
   dilen devamı cihetine gidilmesi teklif olunuyor­ A) 1939 da mevcut olan binalarda, mes­
   du. Ticarethane kiralarının serbest bırakılaca­ kenler için 1939 kiralarına % 20, meskenden
   ğı 1/1/1955 tarihinden önce yürürlüğe giren  gayrı yerler için '/< 400 e kadar zam yapılma­
   6445 sayılı kanunla bu tarih altı ay sonarsına sına müsaade olunmuştur.
   yani 1/6/1955 tarihine, bırakıldı. Bilâhare, Bü­  1939 yılı kira bedelleri mukavele ile belli
   yük Millet Meclisinde kurulan muvakkat encü­  olmayan veya 1939 dan sonra kiraya verilmeğe
   men tarafından hazırlanan bir tasarı üzerine başlanan yahut kullanma  tarzı tamamen de­
   umumî fiat yükselmesi karşısında fiat istikra­ ğiştirilerek kiralanan gayrimenküller için, be­
   rının sağlanması maksadıyla ve kira ve tahli­ lediye encümenlerince 1939 rayicine göre ben­
   ye kontrolü rejiminin kaldırılmasının içtimaî zeri gayrimenkullere kıyasen takdir olunacak
   ve iktisadî büyük buhranlar yaratacağı mülâ- kira bedellerine, en çok yukarıdaki nisbetlerde
   hazasiyle 1939 bedellerine bugünkü iktisadî  zam yapılacaktır. (Mad. 2/A, B)
   şartlara uygun yeni zamlar yapılması ve 1947
   den sonra inşa edilen bina kiralarının da    B) Bina 1939 yılından sonra yapılmışsa,
   12/5/1953 tarihindeki seviyede dondurulması   yahut aslî heyeti itibariyle tevsi veya tebdil
   esasını hedef güden 6570 sayılı kanun 18/5/955  edilmek suretiyle esaslı bir şekilde tadil edil­
   de kabul edildi. Böylece 1/6/1955 tarihi gel­ mişse, bu halde Bina Vergisi Kanununa göre
   meden, kontrol sisteminin başka esaslar daire­ tahakkuk eden gayri safî iratları nazara alına­
   sinde devamı derpiş olunarak tamamen serbesti rak tesbit edilecek kira bedellerine en çok mes­
   sistemine gidilmekten vazgeçilmiştir.      kenler için % 100; meskenden gayri yerlerde
                            %  200  nisbetinde bir zam yapılabilecektir.
                            (Mad. 2/C).
     II — Türkiye'de Halihazır Kira Kontrolü :
                               C) 24/2/1947 den sonra yapılan binalar­
     Gayrimenkul  kiraları hakkındaki 6570 sa­ da;
   yılı kanunun 1/6/1955 tarihinde yürürlüğe gir­   a) 12/5/1953 tarihinde yazılı veya sözlü
   mesiyle, henüz fiilen serbestiye geçilmeden,  mukaveledeki kira bedeli esastır. Bu miktarı
   tekrar kiraların kontrolü sisteminin idamesi ^geçemez. (Mad. 3/A)
   sağlanmıştır.
                              b) 12/5/1953 tarihindeki kira bedeli belli
     6570 sayılı kanunun kira kontrolü husu­  olmıyan veya bu tarihten sonra kiraya verilme­
   sunda serdettiği esaslar muhtelif veçheler ar- ğe başlanan yahut kullanma tarzı değiştirile­
   zetmektedir :
                            rek kiraya verilen gayrimenkuUerin kira be­
     1 — Yapılacak zamlar,            delleri, belediye encümenlerince (o mahal ve­
                            ya semtteki mümasillerinin 12/5/1953 tarihin­
     2 — Tahliye sebepleri,
                            deki kiralarına göre) takdir olunan bedeli ge­
     3 — Fuzulî işgallerde idarî makamlara   çemez. (Mad. 3/B bendinin ilk fıkrası)
   müracaat,
                               D) 6084 sayılı kanunun neşrinden (21/5/
     4 — 2490 sayılı kanuna göre kiralanan  1953)  itibaren inşa edilen gayrimenkuUer-
   yerler,                      le, bundan sonra inşa edilecek veya yeniden ki­
     5 — Cezaî hükümler,             ralanacak gayrimenkuUerin  ve mezkûr kanun

                                                  299
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12