Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Kira     kontrolü         ve    belediye        encümen­
           lerinin          takdir         yetgileri

                                           Yazan : Cevat GERAY


        I — Tiirkij-e'de Kira Kontrolünün Tarih­    3/2/1942 de 4180 sayılı kanunla değiştiri­
      çesi :                      len 30 uncu madde ;üçnücü defa, 19/8/1944 ta­
                               rih ve 4648 sayılı kanunla tadil edilerek, mu-
        Türkiye'de kiraların kontrolü sistemi İkin­
                                                  Korunma
      ci Dünya Savaşının ilk yıllarında, harbin cemi­ sakkaf olmayan gayrimenkuller Millî 4648 sayılı
                                      dışında
                                          bırakılmıştı.
                               Kanununun
      yetimiz ve ekonomimiz üzerine tesirlerini önle­ kanunun en mühim hususiyeti, hükümete lüzum
      mek, türlü suistimal ve ihtikârlara engel olmak  gördüğü yerlerde boşalan evler hakkında bazı
      maksadiyle vazedilen Millî Korunma Kanunu­   kayıtlar koymak hattâ, buna riayet etmeyen­
      nun hükümleri  meyanında  ihdas  edilmiştir.  lerin elinden bu gayrimenkulü alıp kiraya ver­
      3759 sayılı Millî Korunma Kanununun 30 un­  mek yetkisi tanmmasıydı.
      cu, (bugün 6570 sayılı kanunla ilga edilmiştir)
      maddesiyle 1939 kiraları dondurulmuştu. Fa­     2 — Kiralara mahdut ölçüde zamlar ya-
      kat bu maddenin, muhtelif tadillerle yeni ih­ pılması;
      tiyaçlara uydurulmasına çalışılmıştır. Memle­
      ketimizdeki kira kontrolü sisteminin başlıca    Umumî  fiat seviyesindeki yükselme gayri­
      dört safha halinde tetkik ve mütalâası müm­ menkul  sahipleri aleyhine bir durum yarattı­
      kündür.                      ğından, 5020 sayılı kanunla, 1947 yılında, mes­
        1 — 1939 kira seviyesinin dondurulması ; ken ve ticarethane kiarlarına 1939 kiraları üze­
        2 — Kiralara mahdut ölçüde zamlar ya-  rinden % 20 ve % 50 nisbetinde" bazı zamlar
      pılnaası;                     kabul edilmişti.
        3 — Kira kontrolünün kaldırılması cere­    3 — Kira kontrolünün kaldırılması cere-
      yana;                       reyanı:
        4 — Kira kontrolünün  kaldırılmasından
      vazgeçilmesi ve bugünkü sistemin kabulü.      Millî Korunma Kanunu  hükümlerinin za­
                               manla, ve hadiselerin tesiriyle maksat ve gaye­
        Bu safhalara sırasiyle kısa bir göz atalım. sinin kaybolduğu, âdeta işlemez hale geldiği
        1 — 1939 kira seviyesinin dondurulması : ve birtakım gayri ahlâki vaziyetler doğurduğu,
                               ev sahiplerinin yük altından krutarılması ica-
        Harp yıllarında ve fevkalâde hallerde, du­ bettiği mucip sebepleriyle kira kontrolünün l­
                                                     i
      rumdan memleket zararına istifadeye kalkışa­  gası için muhtelif tasarılar teklif edildi. Pren­
      caklara karşı tedbirler ihtiva eden 3780 sayılı sip olarak tahditlerin ilgası kabul ediliyordu.
      Millî Korunma Kanunu, gayrimenkul kiraları­  Fakat birdenbire kiraların serbest bırakılma­
      na müteallik 30 uncu maddesiyle, kiralan 1939 ması, tedrici bir serbestiye gidilmesi uygun görü­
      seviyesinde dondurmuştur.             lerek, 30/1/1953 de kabul edilen 6084 sayılı
        Adı geçen madde, ilk defa, 1940 yılılnm kanunla. Millî Korunma Kanununun  30 uncu
      son ayında, 3954 sayılı kanunla değiştirildi; maddesinin meskenlerde 1'6/'1955; meskenden
      kiracıların lehine olark "tahliye memnuiyeti" gayri yerlerde 1/1/1955 tarihinden itibaren yü­
      konuldu.                      rürlükten kaldırılması derpiş olundu.

      298
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11