Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

İarı iktisadî bir gelişme plânının neticeleri de­ valarından biri olduğu halde büyük bir kütİe,
   ğildir; bu plansızlık ve imarsızhk yüzünden ha­ içinde yarı münevverler de olmak üzere bu iş­
   sıl olan ve hem arsa sahihlerini, hem bütün is­ leri zamanı gelmemiş bir lüks ve israf saymak­
   tanbul halkını ve hem de bizzat depo ve imalât­ tadırlar. Bu zaman ne vakit gelecektir? Meh-
   hane sahihlerini zarara sokan gelişigüzel serpil­ med m. devrindenberi Evliya Çelebinin dedele­
   menin ve yayılmanın, emrivakilerin zararlı bir ri ve kendisi, Şanizade, Cevdet Paşa, Sultan
                                   I
   neticesidir : Arsa sahihleri zarara uğramışlar­ Abdülhamid I. ve bundan sonrakiler bu zama­
   dır, çünkü arsalarım yok pahasına elden çıkar­ nı beyhude yere beklemişlerdir. Büyük yangın­
   mışlar ve aldıkları paradan faydalanamamışlar lardan sonra istanbul halkı da enkaz ve hara­
   ve açıkta kalmışlardır. İstanbul zarara uğrmış- beler arasında bunu beklemiştir, fakat bu za­
   tır. Çünkü güzelliği, içtimaî hayatı, sanat kıyme.  man bir serab gibi demagoji rüzgârlarile daima
   ti ve sağlığı, münakale kolaylıkları bozulmuş­ uzaklaşmaktadır. Halbuki ikinci Umumî Harb-
   tur. Depo ve imalâthane sahihleri faydalana­ den harab olan şehirler, hattâ Asya ve Afrika
   mamışlardır. Çünkü gelişi güzel yaptıkları ve şehirleri bile kısa bir zamanda imar görmüşler
   işgal ettikleri sahalar bu işleri ve hele yakın ve bu suretle şehirlerdeki sosyal davalar da
   gelecekteki gelişmeleri için kat'iyyen müsaid de­ halledilmiştir.
   ğildir. Büyük yangmlardanberi Istanbulun plâ­
   nının yapılamaması ve imar işlerinin ciddî ve   Buna rağmen şehircilik ve imar hareket­
   devamlı surette ele alınmaması yüzünden bu­  leri hâlâ kütlelerden, değil mahdud ve bel­
   gün şehrin merkezindeki asıl iskân mıntakaları li hükümet ve devlet veya idare adamlarından
                            gelmektedir. Bununla beraber bu müşahede bizi
   şehir dışına çıkmakta halk münakale güçlükle­
   rine uğramakta, depo ve sanayi mıntakaları ise ye'se düşürmemelidir : Şehir ve imar işlerini be-
   gelişemiyecek bir tarzda iskân mmtakalarında, nimsiyen ve bunu hayatî bir dava sayan kütle
   tarihî semtlerde sanat abideleri yanlarında ve­ imar müesseselerini tutacak ve yaşatacak dere­
   ya tabii güzellikler içinde toplanmakta ve neti­ cede kuvvetlidir : Ancak bu işi üzerine alanlarm
   cede bu dilem hasıl olmaktadır esaslı, süratli teşkilâtın içinden imar fikrini şahsî menfaatleri
   ve devamlı bir imar hareketi olmaksızın bu di­ için istismar edecek spekülâsyoncu ve men-
   lemin çözülmesine imkân yoktur. Buna rağmen  faatcilerden, menfi propagandacı demagoglar­
   maatteessüf .bizzat idarenin içinde, halk ara­ dan gelecek sinsi mukavemetleri ve emrivaki-
   sında, siyasî teşekküllerde imar lüzumuna inan. leri hesablamalı, görmeli ve buna karşı da ha­
   mamak  gibi menfi bir fikir ve şuur devam et­ zırlıklı bulunmalıdırlar. Bu menfi ve sinsi ce­
   mektedir. Şehircilik ve imar işleri bugün başta reyanlarla mücadele imkânları teşkilât esasla­
   İstanbul olmak üzere Türkiyemizin  ana da­  rında, hukukî esaslarda ve usullerde bulunabilir.
                         *  •  •

                                                  297
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10