Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

zun bugünkü  hali ve bu yüzden halkımızın, mil­ adamının kendini kurtarabilmek için yapılma­
      letimizin nihayet idare ve hükümetin karşılaş­ sı mümkün olanı da yapmamaktan başka imkân
      tığı güçlükler bu oluşun acı ve fakat tâbiî bir kalmıyacak ve bu suretle idare mutlak bir ata­
      neticesidir.                    lete beceriksiz idare adamları da boş mazeret­
                                ler göstermeğe sevkedilmiş olacaklardır. Fakat
         Bundan evvel şehir plânlarını tatbik çare­
      lerini arayan ve imar işlerine sarılan bir bele­ maatteessüf bu yanlış hareket tarzı ve propa­
      diye reisine karşı bizzat mensub olduğu parti ganda bugün çok yayılmıştır. Bu yüzden menfi
      menfi bir vaziyet almış, kendisine güçlükler çı­ cereyanlar, reaksiyonlar imar hareketlerini
      karmış ve hattâ vazifesinden ayırmağa çalış­  durdurmuş, imar fikrini ve dolayisile imar mü­
      mış ve muvaffak da olmuştu. O zamanın hükü­  esseselerini felce uğratmıştır. Bımdan dış yar­
      metine dahil bir dostuma bu hareketlerinin ve dım bakımından da zarar gördüğümüzü zanne­
      icraatile bizzat kendi hükümet ve partileirnin diyorum : Şehirleri, abideleri sanat eserleri ha-
      de muvaffakiyetine fi'lî bir propaganda yapan rab olan imar hareketlerini kendi imkânlarile
      bir zat aleyhine vaziyet alınmasının izah edi- yürütemiyen devletler bunun halk arasında
      lemiyeceğini söylediğim zaman : "Ne yapalım  uyandırdığı ıztırabı ve hoşnudsuzluğu, sosyal
      imar işlerine çok ehemmiyet veriyordu. Biraz  ihtiyaçlarını ileri sürerek opera binalarına va­
      da işae işlerile meşgul olsaydı" cevabını ver­ rıncaya kadar şehirlerini ve abidelerini yardım
      mişti.                       fonlarından imar ettirdikleri halde biz halkımı­
                                zı yıkılmağa yüz tutan abidelerine ve imara
        Bir idare adamının en easslı vazifelerini karşı lâkaydı mütevekkil ve kanaatkar göste­
      hakkile yapması yüzünden diğer işleri aksıyor- recek bir propaganda yüzünden bunu temin ede­
      sa teşkilâtın genişletimesi ve kendisine yetişe­ medik. Halbuki Türkiye başta istanbul olmak
      mediği saha için yardımcı verilmesi icab eder­ üzere Birinci Umumî Harbden ve istiklâl Har-
      di : Yoksa o idare adamı suçlandırılmaz, blâkis bindenberi harab olmuştur. Yangınlar bir çok
      bir kısım işlerini başardığı için takdir edilirdi. aileyi sıkıntılı duruma düşürmüş eskiden ev
      Esasen bu zatın imar işlerile hiç meşgul olmasa bark sahibi olanlar her i evsiz kalmış ve hem de
      harb güçlüklerinden ve iktisadî âmillerden mey­ imarsızlık yüzünden arsalarının kıymetlerini
      dana gelen iaşe meselelerini halletmesine im­ kaybetmiş ve bunları spekülâsyonculara kap­
      kân olmadığını dostum  pekâlâ takdir ederdi  tırmışlardır. Bu yüzden de arsaların, binaların
      veya etmesi lâzım gelirdi; nitekim sonra da bu kıymetleri sun'î olarak artmış; suistimaller,
      işler gene halledilememiş fakat imar işleri ge­ emrivakiler ortaya çıkmış ve imarsızlıkla imai'
      ri kalmış, buna mukabil spekülâsyonlar ve em­ imkânsızlığı problem haline gelmiştir. Istanbu-
      rivakiler ise artmıştı. Bu  hareket haki­
      katte münevverin  demagojiye  taviz verme­   1un imar edilmemesi yüzünden en büyük zararı
      sinden, yani Osmanlı imparatorluğunun gayri-  gören bizzat istanbullulardır. 1908-1918 ara­
      memnun  kütleleri oyalamak için vezir ve dev­ sındaki büyük yangınlar hemen bütün istanbul
      let ircali baş vermelerinden başka bir şey de­ halkını meskensiz bırakmış, iktisadî buhranlar
      ğildi. Şahsi gibi görünen bu vaka devrin bir ruh  yüzünden bu devirlerde gajrrimenkul kıymetle­
      haletini; şehir ve imar işlerinin neden yürü­ ri son derece düşmüştü. Bunun neticesi bir ta­
      mediğini göstermek bakımından tipik bir hâdi­ raftan mesken buhranının şiddetle hüküm sür­
      se sayılabilir. Halbuki bu ruh haleti hükümet mesi ve gecekondulara benzer kulübelerin şeh
      ve idare adamını adalete sevketmekten başka  rin merkezi olan yangın yerlerini doldurması,
      bir şeye yaramaz : Boş bir sahaya bir kaç fidan diğer taraftan da çaresiz kalan ve yanan evle­
      dikilerek tanzim edilmek istenildiği zaman fev­ rini veya arsalarını imar edemiyen halkın arsa­
      kalâde hallerden, kanalizasyonu muntazam ol-  larını yok pahasına, her kime ve ne iş için olur­
      mıyan bir şehirde bunların yapılamıyacağın-  sa olsun satmaları olmuştur. Bugün dünün is­
      dan bahsedilerek itiraz edilirse, böyle bir yeşil kân mıntakası hattâ sayfiyesi olan ve Türk ve
      saha tanziminin masrafının  yüzlerce misli   dünya resmine ve edebiyatına geçmiş bulunan
      masrafla fevkalâde  haller önlenemiyeceğin-   güzel Halicin bu acınacak halini alması. Boğaz
      den ve kanalizasyon yapılamıyacağından idare  sahillerinin kömür ve tütün depolarile dolma-


      296
   1   2   3   4   5   6   7   8   9