Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

İR                               mı
        İst-"*
           •fiiıVnT

  Hukuk  Bokıımndan Şehir ve îmar İşlerimiz:

   Şehircilik       ve  İmar üpanlılı             ile   ınOoadele
                        d                                        Yazan : Ord. Prot Dr.
                                        Sıddık Sami ONAR

     Bir içtimaî müesseseyi doğuran ve yaşatan başka bir şey düşünmesini ve sanat ve güzelliği
   ana fikir ve şuur unsımı sarsıldıktan sonra o lüzumsuz bir lüks ve israf sayar bir ruh haline
   müessese görünüşte, şeklen yaşamakla beraber  düşmüş olmasını istismar eden; her ne pahası­
   sakatlanan ve değişikliğe uğrayan fikir ve şuur na olursa olsun bu tabakayı kazanarak elinde
   ımsuruna bağlı olan kudret müessesesinin gö­ tutmak ve şahsî menfaat ve ihtiraslarına âlet
   rünüşüne saklanarak başka ve menfi maksad-  olarak kullanmak istiyen demagoglar da en ha­
   1ar, hattâ şahsî menfaat ve ihtiraslar vasıtası yırlı ve en hayatî imar hareketlerini ve mües­
   olarak kullanılmağa başlanır; bir taraftan da seselerini de menfi bir propaganda vasıtası
   dışarıda müessesenin müsbet faaliyetlerinden  olarak kullanmaktan çekinmemişlerdir. Bu ara­
   zarar gördüğü için aleyhine olan küçük cere­ da iyi ve faydalı hareket ve faaliyetlerden de
   yanlar da kuvetlenerek ve çok defa da müesse­ gayrimeşru menfaat teminini düşünen spekü-
   senin içindeki mütereddi unsurlarla birleşerek lâsyoncular da imar hareketlerinden istimlâk­
   demogojik propagandalara başlarlar.       ler, inşaat taahhüdleri, şehir plânları üzeirnde
                            nüfuz ticaretleri, imardan husule gelen rantları
     işte Türk şehirciliği ve imar müesseseleri elde etmek gibi yollarla halkın gözüne batacak
   de, içlerindeki ana fikir ve şuur unsuru sarsıl­ haksız menfaatler elde etmeğe çalışmışlar,
   dıktan sonra bu akibetlere uğramışlardır: Va­ halkta imar hareketlerinin samimiyeti hakkın­
   kıflar ilim, sanat, içtimaî yardım fikir ve şuur­ da şüphe uyandırmışlar, ve bu hareketlere kar­
   larım ve bilhassa sanat şuurunu kaybettikten şı menfi reaksiyonlar husulüne sebep olmuş­
   sonra mütevellilerin elinede bir kazanç ve geçim  lardır. Bu reaksiyonlar da maatteessüf dema­
   vasıtası haline gelmişler; bunların imarında  gogların elinde siyasî mücadele vasıtası olarak
   sanat düşüncesinden ziyade hasis ve küçük   kullanılmıştır. Bir zaman gelmiştir ki bu de­
   menfaatler üstün tutulmuş ve bunun neticesi  magojiye münevverler  ve siyasî hayatımızın
   olarak da vakfın menfaati, tamir ve ihyası mas­ nâzımları da inanarak veya inanmıyarak işti­
   kesi arkasında şahsî menfaatler sağlanmağa   rak etmeğe başlamışlar ve bunun neticesi ola­
   çalışılmış, en güzel eserlerin duvarlarına ve rak tekmil imar hareketleri durmuş, yerine te­
   hattâ içlerine kadar çirkin ilâveler, ekler so­ vekkül ve atalet, sonsuz bir bekleme ve bu ara­
   kulmuştur. Askerî mağlûbiyetlerin ve iktisadî da spekülâsyonlar ve emrivakiler kaim olmuş­
   buhranların halk tabakaları arasında uyandır­ tur. Bilhassa emrivakilerle plânları çocukların
   dığı ıstırabı ve halkın günlük ihtiyaçlarından su yolu oyunlarına dönen zavallı Istanbulumu-

                                                  295
   1   2   3   4   5   6   7   8