Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yd : 12                             Temmuz,  1957, Sayı : 141


                          İ L L İ R
           Sahibi:                                Abone :
        Türk Belediyecilik            ve              Senelik : 24 T.L.
                                             Aylık
                                                  T.L.
                                                :
                                                12
                                            6
           Demeği                              Yabancı memleketlere
        Ulua Meydanı Koç Han   BELİDİYELER                 yılhtı (40) T.L.
         Kat : 3, Daire : 4                        İlân ücretleri idare
           Ankara             D E R G İ S İ            ile kararlaştırılır.
          Tel : 13006      Yazı İşlerini Fiilen İdare Eden     Neşrolunmayan
                                            yazılar geri verilmfz.
                           Vehbi ÇOî£ER          Saym  Reis :

          Belediyeciler Albümü için yaptığımız anket cevaplarının Nisan sonıma kadar gönderü-
       mesi rica edildiği halde bir Çok Belediyelerimizden henüz gelmediği görülmüştür. Eseri nok­
       sansız olarak hazırlamak gayesini hedef tutan Demeğimiz anket cevaplarmı Eylül ayı so­
       nuna kadar beklemeye karar vermiştir. Sayın Belediye Reisi arkadaşlarımızdan isteğimizin bu
       müddet iğinde yerine getirilmesini bir kerre daha ve hassaten rica ederiz. Demek


      r                   İ ç i n d e k i l e r                  "A


                                                 Sahife N*.          Şehircilik ve îmar Düşmanlığı ile Mücadele   Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar 295

          Kira Kontrolü ve Belediye Encümenlerinin Takdir Yetidleri Cavat Geray   298

          Belediye Gelirleri Hakkında Bazı Notlar     M. A.            S02

          Bizde Mesken Buhranı ve Gecekondu Mesele^   Sadık Artnkmaç       304

          Samıçlar                      Ztihtü Çubiıkçuoğlu     814

          Balgat'ın Küçük Hikâyesi             Yüksel Demireklen      316

          Patrona Halil Hamamı DeğJI, Beyazıt Hamamı   £ıniu Ali Çavlı       SIT

          Belediyelerimizin sorularma Cevaplar       Muzaffer Akabn       819

          Belediyelerimizi İlgilendiren Kanunlar                     3S3

          Beledlj'elerimizi İlgilendiren Talimatnameler                 387

          Aym Olayları                                   340
      V
   1   2   3   4   5   6   7