Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Belediye        gelirleri       hakkında         bazı    notlar
                                               Yazan  : M. A.


        Mülkiye mektebinin Ankara Üniversitesine   sudan, elektrikten, kanalizasyondan ve ulaştır­
      bağlı bir fakülte haline getirilmesinden evvel ma vasıtalarından mahrumdu. Olanlar da bozuk
      (Siyasal Bilgiler Okulu) adı altında irfan ha­ ve kifayetsizdi. Bütün bunların yeniden vücu-
      yatımıza hizmet ettiği sırada bu mektepte ho­ de getirilmesi veya tamamlanması lâzım geli­
      calık yapan profesör Emest Reuter isminde bir  yordu.
      Alman  vardı. Şehircilik dersi okutuyordu. Bir   İhtiyaçları karşılayacak gelir kaynakları
      eserinde : (Teessüfe şayandırki ilim hiç bir ise pek cılızdı. Gelirlerle hizmetler arasındaki
      memlekette şehir idaresi meseleleriyle gereği  muvazene gelirler aleyhine alabildiğine bozul­
      kadar meşgul olmamıştır.) der.
                                duğundan iş yapacak kimselerin elleri böğrün­
        Bizde ise şehircilik, modern anlayış ve ilmi de kalıyordu.
      görüş bakımından yeni bir şeydi.
                                  Belediyeler bankası l^felli başlı tesisler için
        Bir taraftan yüksek tahsil gençliğini şehir­ ucuz faizle kredi açmakta idi ise de bir taraftan
      cilik meseleleriyle temasa getirirken bir taraf­ banka sermayesinin azlığı, diğer taraftan bele­
      tan da Belediye hizmetlerinde vazife ve mesu­ diyelerimizin borç faizlerini ödemekte kudret­
      liyet yüklenmiş olan kimselerin bilgi ve görgü­ sizliği bankanın kuruluş maksadından layıkiyle
      lerini artırarak belediyeciliğimizin gelişmesine faydalanılmasına imkân vermiyordu. Bu sebep­
      yardım etmek icap ediyordu. Türk Belediyecilik  le adı (İller Bankası) na çevrilerek özel idareler­
      derneğinin kurulmasını böyle bir ihtiyaç zorla­ le köyler de hizmet sahası içine alınan ve iştirak
      mıştı.                       payları genişletilerek sermayesi yükseltilen hiz­
        Derneğin neşrettiği aylık (İller ve Beledi­ met kabiliyeti arttırılmakla beraber belediyele­
      yeler dergisi) mahallî idarelerimizin ilim ve rin gelirlerini fazlalaştırmak da icap ediyordu.
      mevzuat  rehberliğini yapmak  bakımından      Eski Belediye Vergi ve Resimleri kanunu­
      ehemmiyetli bir boşluğu doldurmaktadır.     nun maddelerini birer birer okuyarak profesö­

        Bilhassa çeşitli belediye işletmeleri ile bun­ rün mütalâasını soruyordum. Sıra nakil vasıta­
      ların mali ve teknik konuları üzerinde derin bir ları numara resminden bahseden maddeyee gel­
      yetkiye sahip olan Ernest Reuter ikinci Dünya mişti. Bu madde (Her çeşit araba bisiklet, mo­
      Harbi bittikten sonra memleketine döndü. Hem-  tosiklet, otobüs, kamyon, kamyonet ve hammal
      şerileri onu batı Berlinin belediye reisliğine gibi kara nakili vasıtaları) cümlesiyle başlı­
      seçtiler ölünceye kadar bu hizmetin başında  yordu. Maddeyi tamamlamaya  vakit bırakma­
      kaldı.                       dan :                    '
        Kendisiyle, mahalli idareler müdürlüğün­    —  (Rica ederim, şu hammal sözünü bura­
      de 423 sayılı Eski Belediye Vergi ve Resimleri dan çıkarınız. İnsan nakil vasıtası olamaz.) De­
      kanununun  yerine konmak  üzere yeni bir ka­ mişti.
      nun hazırlamakta bulunduğumuz sırdaa görüş­    Yeni Belediye Gelirleri kanunundan evvel
      müş ve bilgisinden, mütalâa ve tavsiyelerinden tiyatro ve sinemalarla diğer eğlence yerlerin­
      hayli faydalanmıştım.
                                den alman resimlerin ancak on üçte biri Bele­
        Belediyelerin ihtiyaçları artmış ve mahalli diyelere kalıyor, diğer kısımları hazinenin ge­
      hizmetlerin çerçevesi genişlemişti. Şehir ve ka­ lirleri arasına giriyordu. Biz, 3702 sayılı kanun­
      sabalarımız harita ve imar plânından, yoldan la ilk tesis edildiği sırada olduğu gibi, bu res-

      302
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15