Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Kira        Kanununa                 Dair

                                      Yazan = Muzaffer AKALIN

     Yeni kira kanunu hakkındaki yazılarımız  rarlarınn bozdurulmasını  ve düzeltilmelerini
   üzerine bazı okurlarımızdan aldığımız mektup­  sağlamak mümkün  müdür?
   larda birkaç meselenin izahı istenmektedir. Be­
   lediye Encümenlerinin kira takdirlerine karşı    İdarî karar ve tasarruflardan ve menfaat­
   itiraz edilip edilemiyeceği bunların başında ge­ leri zarara uğrayanların Devlet Şûrasına müra­
   liyor.                       caat ederek iptâl dâvası açabilmesi bulnarm ic­
                             rası lâzım kesin kararlar olmasına bağlıdır. En­
     Bilindiği gibi kira kanunu, bina kiralarını cümenlerin kira takdir etmesi idarî bir muame­
   üç grupta toplamıştır. Bunlar:          ledir. Takdir edilen kira bedeli üstünde binanın
                             kiraya verilmesi ceza tehdidi altında yasak edil­
     1 — 1939 kira rejimine tâbi olanlar,   miş olduğundan kesin bir mahiyet taşımaktadır.

     2 — Kiraları gayrisafi irad esasına bağlı Bu itibarla esas, maksat, şekil ve yetki bakımın­
   bulunanlar,                     dan kanuna aykırıhkları sabit olursa idari ka?;a
                             yolu ile iptâl edilmeleri lâzım geluir.
     3 — 12/5/1953  tarihindeki kira bedelleri
   esas tutulacak olanlardır.               Kanun, ne gibi hallerde encümenlerce kira
                             takdir edileceğini göstermiştir. Bunların dışına
     Bunlardan ikinci guruba giren binaların  çıkılarak zam nisbetlerinin tatbik edileceği kira
                         i
   kiraları Belediye Encümenlerinin takdiri ile l­ hadlerinin mukavele ile belli olduğu hallerde ve­
   gili değildir.                  ya kiraları gayrisafi irad esasına bağlı bulun­
                             mak itibariyle takdire konu olmayan binalarda
     Birinci guruptakilerden 1939 kira bedelleri belediye encümenlerinin kira takdirine girişme­
   mukavele ile belli olmayan veya 1939 yılından leri bu yoldaki kararların iptâli ıçın dâva açıl­
   sonra kiraya verilmeye başlanan veyahut kul­ masına sebep teşkil edebilir.
   lanma tarzı tamamen değiştirilerek kiralanan
   binaların zam nisbetlerine esas tutulacak 1939   Encümenin  yetkisi içinde bulunan hallerde
   kira değiştirilerek kiralanan binaların zam nis­ aynı yer ve semtteki emsalinin kira takdirine
   betlerine esas tutulacak 1939 kira miktarları esas tutulmasından doğan haksızlık ve adalet­
   belediye encümenlerince takdir edilecektir.   sizlik de kanunun esas ve maksadına aykırı bu­
                             lunmak itibariyle dâvaya konu olabilmelidir.
     Üçüncü guruba dahil olup da 12/5/1953 ta­
   rihindeki kira bedelleri yazılı veya sözlü muka­ Ancak, adlî mahkemelere intikal etmiş olan
   vele ile belli olmayan veya bu tarihten sonra ihtilâflar münasebeti ile mahkeme tarafından
   kiraya verilmeye başlanan veyahut evvelce ki­ bilirkişi olarak belediye encümeninden istenen
   rada bulunup da bu tarihten sonra kullanma  kira takdirleri yukarda belirttiğimiz mahiyet
   tarzı değiştirilerek kiralanan binaların kira be­ ve vasıfta bir idarî karar sayılamıyacağmdan
   delleri aynı yer ve semtteki emsalinin 12/5/1953  bu çeşit kira takdirleri aleyhine idarî kazaya
   tarihindeki kiralarına göre belediye encümenle­ başvurulamaz. İlgililer belediye encümenince
   rince takdir olunacaktır.             mahkemenin  isteği üzerine yapılmış olan tak­
                             dire karşı itirazlarını dâvaya bakan mahkeme
     Belediye encümenleri; emsaline göre mal-  nezdinde ileri sürebilirler.
   sahibi aleyhinde düşük veya kiracı aleyhinde
   yüksek kira takdir ederse veyahut yetkisi dışın­ Görülüyorki  kira takdirine ait kararlara
   da kalan hallerde kira takdirine girişirse bu ka- karşı Devlet Şûrasınca iptâl dâvası açılabilme-

                                                   7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14