Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Şüphe yok ki, iş haricinde, vazife dışında  Her şehir, kasaba ve köyün mahallî şartla­
     eğlenmek, arkadaşlarla aile ile hoş vakit geçir­ rına, geleneklerin özelliklerine, o belde hemşeh­
     mek her insanm en tâbiî hakkıdır. Ancak, arzu rilerinin zevklerine uygun eğlence yerlerinin
     ve ihtiyaçların giderileceği yer, mutlak "kahve" tesisi, ruhî terbiyevî gayelerle klüpler lokaller
     1er mi olmalıdır?..               açüması, mahalle kütüphanelerinin çoğalması
                               en samimi temennilerimiz arasındadır.
       Halk kütüphaneleri, çeşitli lokaller, klüp­
     ler, eğlence parkları, açıkhava gösterUeri, pa­  Tenbelliğin, geriliğin hicap verici sembolü
     rasız meydan konserleri, gençler için bol spor halinde hepimizi üzmekte olan zaman zaman
     sahaları ilk vasıtalarla vatandaşları bu kötü ti­ yabancı gözlerin de tenkidinden uzak kalamıyan
                           i
     yattan kurtarmak mümkün  değil midir? Mev­  "kahve" lerin tarihe intikali, vatandaşların me­
     cut "kahve'lerin veçhesini değiştirterek bilardo, denî bir memlekete yaraşır şekilde dinlenip eğ­
     ping-pong, bowhng gibi oyunların oynanabilece­ lenmelerini sağlayacak imkânların artmasiyle
     ği, hiç değilse ufak bir kitaplığı da bulunan ,te- kabildir.
     miz konsümasyon yapabilecek, havadar salon­
     lar haline inkılabını teşvik ve temin etmek pek Bu mevzuda belediyelerimizin anlayış, him­
     te güç olmasa gerektir.             met ve hizmetleri en değerli rolü oynayacaktır.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13