Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

K A H V E L E R

                                      Yazan : Perihan PARLA

    Halk  dilinde kısaca "kahve" kelimesiyle     Bürosundan çıkar çıkmaz yuvasına koşup
  ifade edilen ve çayhane, kahvehane, kırathane, sabırsızlıkla bekleşen çoluk-çoğuğuyla beraber
  gibi isimler taşıyan, ekserisi gayn sıhhî şartlar bulunmak saadetinden kendini mahrum eden
  içinde bulunan tenbel yuvalarının gün geçtikçe baba kahveye gider. Okul kaçağı, haylaz deli­
  artan  sayısı karşısında üzüntü duymamak    kanlı kahveye gider.
  mümkün  değildir.
                              Yeri yurdu,  kümesi bulunmayan  âvâre
    Büyük  şehirlerin en işlek caddelerinden, adam kahveye gider.
  birkaç evlik köylere kadar, yurdumuzun her kö­   Binbir kişinin elinden geçerek rengini gay-
  şesine yayılmakta olan garip atmosferli çatı betmiş oyun kââtlarmdan, insana tiksinti veren
  altlarının cazibesini tahlil etmek hakikaten
                            kirli
  güçtür.                      der.  zarlardan zevk alan kumarbaz kahveye gi­
    Mensup  oldukları muhitler birbirine zıt, i­   Polisin takibinden kaçan şüpheli kahveye
                        f
  kir, yetişme ve yaş seviyesi tamamen ayrı kim­ gider. Hattâ ev soyan hırsız, cana kıyan katil
  selerin biraraya toplanışındaki mana ve gaye  saklanmak için kahveye gider. Birbirine uyma­
  nedir?.. (Kahveye gitmek itiyadını) gelenekle­ yan, karışık bir kitlenin sadece vakit öldürmek
  rimize bağlamayı  düşünebilirsekte, bugünkü   için toplandığı bu (miskinhane) lerde nasıl eğle­
  kahvelerin millî ve edebî tarihimize mal olmuş nilir?..
  eski devirlerin kahvehaneleriyle tamamen ayrı
  karaktere sahip bulunuşu karşısında derhal te­   Yanılmıyorsak  hiç eğlenilme^; daha çok
  reddüde düşeriz.                  uyuklanır, oyun oynanır, dedikodu yapılır, ara-
                              da
                            sıra
                               kavga
                                   edilir.
    Sanatkârların, aşıkların, saz şairlerinin
  edebî sohbetlerine, musikî âlemlerine sahne ol­   Görülüyor ki, hangi cepheden mütalâa edi­
  muş klâsik kahvehanelerle, hüviyetini değiştir­ lirse edüsin, bu iptidaî yerlerin sosyal hayatı­
  miş bugünküler arasında hiçbir benzerlik kal­ mız için tamamen lüzumsuz, fakat zararlı oldu­
  mamıştır.                      ğu aşikârdır. Türk milletinin çalışkan, yapıcı
                            ve dinamik hasletleriyle hiç te telifi kabil olma­
    Ayrıca, medeniyetin hayret verici inkişaf­ yan "kahve" lerimizin manzarası cidden hazin­
  lar kaydettiği bir çağda zaman mefhumunun   dir.
  ne büyük değer taşıdığı malûmdur. Gaybedilen    Kanaatımızca, her yönden ilerleme yoluna
  saatlerin değil, dakikaların bile ürerinde dur­ sapmış medeni bir toplum için ancak utanç mev­
  mak mecburiyeti hissedüirken, bir kısım vatan­ zuu sayılabilen (tenbelhane) lerin biran evel
  daşların hayalet verici yerlerde pineklemelerine tasfiyesi için çareler aramak yerinde olacaktır.
  gönül birtürlü razı olamamaktadır,.
                              Anadolu'nun muhtelif bölgelerini dolaştığı­
    Her ferdin şahsı namına olduğu kadar, aile­ mız zaman gerek istihsâl bakımından, gerek ya­
  si ve içinde yaşadığı cemiyet için de bütün gücü şama standardı bakımından ileri gitmiş şehir,
  ve kabiliyetiyle çalışıp faydalı olması bir zaru­ kasaba ve köylerimizde kahve sayısının hemen
  retken, boşuna harcanan zamana acımamak el­  hemen yok denecek kadar az olduğunu müşaha-
  den gelemez.                   de ederi?;.
    Kahveye gidenler arasında kimler vardır:    Bu intibaın, düşüncelerimize en kuvvetli
    İşsizlikten canı sıkılan, kendine oyalanacak bir müdafaa tezi olabileceğine bilhassa işaret
  mevzu bulamamış emekli memur  kahveye gider.  etmek isteriz..

                                                  5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12