Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Bunları ifade ettikten sonra biraz da Beledi­ sıtasiyle temin edilmiştir. Su dâvası tonaj itiba­
      yeci gözüyle Formoza'da gördüklerimden bah-   riyle Ankara'da mevcut su kadar olduğu halde
      setmekliğim yerinde olacaktır.         . halkın ihtiyacına yetecek ölçüdedir. Yani şehrin
                                mes'eleleri esas itibariyle de hal yolundadır.
        Taipei 700 binin üstünde nüfusu üe dünya­
      nın büyük şehirleri arasındadır. Açılmış geniş   İşte, bir Belediyeci olarak gördüklerimin
      meydanları hakikaten güzel caddeleriyle, büyük pek küçük kısımlarını yukarıda arzetmekle ik­
      terakkiler kaydetme yolundadır. Belediye ken­  tifa ettim. Bunlar da göstermektedirki her
      disine bağlı bulunan Maarif ve Polis teşkilâtını memleketin her şehrin kendisine göre sıkıntılı
      tam ve mükemmel  bir hale getirmiştir. Şimdi de mevzuları bulunmakta ve bunlar gerek iklim
      karşısında büyük bir heyülâ gibi belirmiş bulu­ gerekse coğrafî yapısı itibariyle diğer bir şehir­
      nan  mesken  dâvasının halli yolunda, büyük  le kabili mukayese olamamaktadır.
      adımlar atmaktadır.
                                  Böylece sözümün baş tarafında ifade etti­
        Dünyanın her yerinde olduğu gibi Taipei'- ğim hususa avdet etmek isterim. Dostum Bele­
      nin de etrafı ve şehrin içindeki güzel mahallele­ diye Reisi Kao, Kız Lisesindeki talebelere şöyle
      ri gecekondular sarmış bulunuyor. Belediye   hitap etti: "Orta Asyada büyük kuraklık oldu­
      bunları yıkarak yerlerine blok apartmanlar ve ğu zaman büyük kavmin ahalisinden bir kısmı,
      münferit evler yapmak suretiyle bir nevi müca­ bizler bu tarafa hicret etmişiz. Diğerleri, Türk­
      delenin içindedir. Belediye Reisi muhterem Kao ler de garba, bugünkü Küçük Asyaya hicret et­
      mühendis  olmak itibariyle de bütün dikkatini mişlerdir. O sebeple aynı ırktan gelme insanla­
      bu noktaya teksif etmiş ve hemen ifade edeyim- rı?."
      ki muvaffak olma yolundadır.             Sözün, hakikat derecesini idrâk için Çinli­
                                lerle Türkler arasındaki örf ve âdetlerin yakın­
        Taipei şehrinin başlıca hususiyetlerinden bi­ lığını görmek kâfidir. Şimalî Çinde hemen bütün
      risi de; şehirde bisiklet ve pus pus arabalarının gelenekler eski Türk adetlerine tamamen müşa­
      bolluğu sebebiyle bütün dünya şehirlerinden ay­ bihtir. Hattâ dilde bile müşterek kelimelere
      rı bir trafik mevzuu vardır. Orada hususiyet rastlamak mümkündür.  O halde Belediye Reisi
      arzeden bu mevzuun üzerine dikkatle eğilmek  Kao'nun biraz yukarda işaret ettiğim sözlerini
      zarureti aşikârdır. O sebeple caddelerde otolara bir hakikatin ifadesi olarak kabulde hatâ yok­
      iki izlik bir yer (7-8) M. ayrılmış asıl büyük tur.
      kısım (16 metre) bisikletlilerle yayalara tefrik
      edilmiştir.                       Yazımıza son verirken Bağımsız Çin hükü­
                                meti tarafından, şahsımda Türk Milletine göste­
        Taipei şehrinin, yollarının kısmı azamı as­ rilen samimî dostluk tezahürlerine en nâzik mi-
      falt hale getirilmiş, elektrik mevzuu bir devlet safirperveliğe bir kerre daha şükranlarımı sun­
      işi olarak termik ve hidroelektrik santrallar va- maktan en büyük zevki duymaktayım.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11