Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Bir seııahaiin ıioıiarı:           F    o     R    M      o     Z     A
                                            Y a z a n :
                                           Orhan  EKEN
                                          "Ankara Belediye Reisi"
     Japonya hükümet  merkezi Tokyonun baş­
   kent oluşunun senei devriyesi münasebetiyle
   Tokyo'da toplanan ve bütün dünya hükümet
   merkezi belediyeleriyle, büyük şehir belediyele­
   rinin iştirak ettiği konferansa Ankara'3a temsi-
   len dâvet edilmiştik.
     Yirmi gün süren seyahatimizin Japonya'ya
   ait intibalariyle, milletlerarası konferansa taal­
   lûk eden hususlara, ileride temas etmek üzere,
   bu arada dâvet olunduğumuz Çin ve Formoza
   hakkındaki görüşlerimi behrtmek isterim.
     Milliyetçi Çin, Çin Denizinde, bizlerin For­
   moza olarak bildiğimiz Taiwan adasında bulun­
   maktadır. Merkezi hükümeti de Taipei şehridir.
     Taipei hava alanına uçağımızın indiği da­
   kikalardan itibaren sanki bir yabancı diyarda          w.
   değil, memleketimizde bulunduğumuzu hissettik.
   Taipei'nin sayfiyesi olan Yuvankşı dağında bir
   köşke misafir edildik. Gerek Çin hükümeti, ge­
   rekse Taipei belediyesi seyahatimizden azamî
   derecede istifade etmekliğimizi temin için elle­
   rinden gelen bütün ihtimam ve gayreti göster­
   diler. İlk günü Başvekil, Hariciye Nazırı, Harici­
   ye Müsteşarı ve Vali tarafından kabul edildik.
   Bu devlet adamlarının şahsımızda Türk Milleti­
   ne karşı izhar ettikleri sevgi ve yakınlık tezahü­ Orhan Eren : Ankara Belediye Reisi
   rü hakikaten büyüktü.              belirten hikâyelerin gönüllerde bıraktığı derin
     Atatürk'ün dostu Mareşal Çankayşek, köş­  izin mühim rolüne bilhassa işaret etmek iste­
   künde verdiği bir kokteyl partide bizimle yarım rim.
   saate yakm konuşmak suretiyle şimdiye kadar    Bugün Milliyetçi Çin Komünist Çin ile harp
   hiç bir yabancıya göstermemiş bulunduğu bü­  halinde olduğundan kuvvetli bir orduyu daima
   yük ütifatı, bir Türk Belediye Reisinden asirge- hazır bulundurmak mecburiyetindedir. Bu kuv­
   memegle Çinlilerin en büyük tezahürüne vesile vetli ordu sözü, 10 Ekim Bayramında yapılan
   vermiş oldu. Türk sevgisi, yalnız Çin hükümet büyük resmiğeçiti gördüğüm için ifade ediyo­
   adamlarında değil; geniş halk kütlelerine inti­ rum ki, tamamen yerindedir. Yani Çin ordusu
   kal etmiş bulunuyor. Bunda, Kore cephesinde  kuvveti, disiplini ve talim terbiyesiyle her za­
   çarpışan Mehmetçiğin yarattaığı kahramanlık   man her yerde muharebe edebilecek ve mutlaka
   destanlarının, Türk askerinin a^im ve cesaretini zafer kazanabilecek bir ordudur.

                                                   3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10