Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Ancak Turizm Umum  Müdürlüğü;  Dünyâ­   valilere, belediye reislerine çok büyük vazife ve
    da ve yani medeni memleketlerde emsali görü­ mesuliyetler teveccüh etmektedir. Türkiyenin
    len turistik otellerden motellerden modeller ala­ bihakkın ve müstaçelen kalkınması için Baş Ve­
    rak plânlarmı yaptırmalı ve her vilâyetin Bele­ kilin geceli gündüzlü çalışması kâfi değildir.
    diyesine tevdi ederek o projelerin sadakat ve Her birimiz mesaimizi ona yaklaşacak bir sevi­
    ciddiyetle tatbik edilmiş olduğunu kontrol etme­ yeye getirmeliyiz.
    lidir.
                                Valilerimizin vukuf içindeki dinamik faali­
       İstikbale muzaf olarak imara tâbi şehirle­ yetleri köylerimizi de tesir sahasına almakta­
    rimizin caddeleri 30 metreden aşağı olmamalı  dır. Bu itibarla belediye hizmetlerile hem ahenk
    ve aynca her iki tarafa yaya kaldırımları ilâve olarak modern köylerin süratle teşekkül etme­
    edilmelidir.                    si, Fransada, Almanyada, İngilterede olduğu gi­
                              bi Türk münevverinin tatillerini köylerde geçir­
       Parklara, ağaçlandırmaya İDÜyük ehemmi­   mesini mümkün kılacakdır. Çok defa okursu­
    yet atıf etmek lâzımdır. Hattâ Ormansız vilâ­ nuz; Çorçil falan köyde istirahata çekilmişdir.
    yetlerimizi civarında ve güzel manzaralı yerler­ Bir İngiliz Başvekilinin istirahat edebileceği,
    de çabuk yetişen nevüerden ağaç dikerek gölge­ köy, elbette milyonlarca nüfuslu Londranın
    lerinde de ehramı çamlar yetiştirmelidir. Bu  dağdağalı cehenneminden çok daha sakin, temiz
    mevzu belediye hizmetleri meyanında mütalâa   ve moderndir.
    olunarak en ileri bir görüşle muvazi olarak yü-
    rütmelidir. Bu ormanların içine de Havuzlar,    Büyük idealist olmak vasfını taşıyan, rek­
    Parklar, Çiçekler Aile Otelleri yaptırmalıdır. lâmdan alayiş ve gösterişten uzak ve fakat eser
    Serbest teşebbüse mümkün  olmadığı takdirde   veren, cennetinin mimarı olan bu çaptaki vali
    bu otellerin gelirlerini belediye bütçelerine ithâl ve belediye reislerinin siloetlerini görür gibi ola­
    etmelidir.                     rak gururlanıyorum.
       Bu  kısa ve vazıh tetkikden anlaşılıyorki   Hepinize iyi günler.

                           • •  •                           T.  C.
             Ziraat             Bankası
             Yurt  içinde  532  Şube  ve  Ajansı,   dünyanın
                her  tarafındaiii   muhabirleriie    sayın
                   müşterilerinin    emrindedir.
                                •
                Vadeli,   vadesiz   tasarruf   hesapları
                     1957  ikramiye   tutarı
                          Şimdilik
                    2.000.000        LİRA

                      Bu  Zengin   Plânda  :
             Gayrimenkulier,     Dolgun   Para   İkramiyeleri
                 Eşya,  Traktörler,    Ziraat  Aletleri
                       Bulunmaktadır.    2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9