Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Şehirlerin                Sür'atle             İmarı
                                             Y a z a n :
                                            Tunceli Mebusu
                                           Bahri TURGUT


      Kıymeti haiz tarihi asar bir yana bırakı- üzerindeki tesiri, tasavvur edilebüenden daha
    hrsa Anadolu Şehirlerinde muhtelif devirlere ait büyükdür. Şehrin içlerine doğru gidildikçe belki
    Mimarî Usullerden parçacıklar görürsünüz; îzo- zihni tenkide maruz kalacak yerler bulunabilir.
    dorlardan tutunuzda Eti, Roma, Bizans, Selçuk Fakat ilk tesir mutlaka müsbet ve bakidir.
    ve Osman usuUeriden numune görmek ve ekse­
    riya Asiyaî sisteminde biri birine girmiş, dar  Bundan  sonra işin en ehemmiyetli tarafı
    sokaklariyle, mütenazır olmayan şehirler bir  mali portiredir. Bunu nasıl temin etmelidir. Be­
    ahenksizlik içindedir. Erzurum, Kayseri, Diyar­ lediyelerin 85 i borçludur. Bakiyesinin bütçesi
    bakır gibi ikinci derecedeki büyük şehirler ise ise son derece nakafidir. O halde yalnız şehirli­
    tarihin bir enkazı halindedir. Kanaatlerimize lerden tahsil edilmek üzere bir şehirleri imar
    göre kadim tarih mütehassıslariyle, Turizm üze­ vergisi ihdas ederek bu gayeye sarf etmek ve
    rinde dünya görüşüne malik şahsiyetlerimizden bununla beraber formasını almağa başlayan İs­
    15 kişilik bir heyet kurmalı ve emirlerine vası­ tanbul, Ankara, Izmirden başka. Adana, Bursa,
    talar ve imkânlar vererek vilâyetlerimizi tetkike Konya, Eskişehir, Samsun, Trabzon, Kayseri,
    sevk etmeli ve birer rapor istihsâl olunmalıdır. Sivas, Maraş, Gaziantep, Urfa, Sürt, Mardin,
                             Diyarbakır, Bitlis, Van, Tunceli, Hakkâri, Ağrı,
      Bu raporlarda tarihi kıjoneti haiz eserle­ Kars, Erzurum, Elâzığ Malatya, Dsnizli, Mani­
    rin bir tasnifi yapılarak hangi devirlere aidiye­ sa, Ordu, Antalya, Antakya, Çanakkale, Edirne,
    ti ve hattâ mimarının hüviyeti ve uslubundaki Tekirdağ, Kırklareh gibi vüâyetlerimizin sürat­
    hususiyet ve değer gösterilmeli ve yıkıirnası ca­ le imarını ele almak iktiza ettiğine Hükümet
    iz olup olmadığı hükme bağlanmalıdır. Ayrıca inanmışdır. Mali vaziyetleri müsait olan vilâ­
    bu raporda orijinalitesi bakımından ne dereceye yetlerimizde belediye ve hususi muhasebe büt­
    kadar turistleri, merak erbabını alâkaya sevk çelerinden de hisse ayırmak ve bu ümran gaye­
    edebileceği de izah olunmalıdır.        sine tahsis etmek faydalı olur.
      Bu tetkik ve ameliyeden sonra şehirlerimi­  Üç senelik çok mürakabeli bir plânla bu
    ze nizam verilmelidir. Enkaz haline geleni kal­ büyük hamleyi de bitirmek mümkündür.
    dırmalı, muhafazası zaruri olanları da restoras­
    yona tabi tutmalıdır.                Bunlar  yapılırken turistik müesseselerin
      Yollar, Parklar, Umumi yerler ona göre  başında gelen otelciliği de ihmal etmemek, içinde
    açılmalıdır. Şehirlerin giriş yerlerine son derece bulunduğumuzu büyük devrin zaruretleri me-
    ihtimam etmelidir. Çünkü ilk intibaın ziyaretçi yanmdadır.


                                                    1
   1   2   3   4   5   6   7   8