Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yıl : İZ                              Ocak, 1957, Sayı : 135          Sahibi :           İ L L E R                Abone:
       Türk Belediyecilik            ve              Senelik : 24 T.L.
                                              : 12
                                                T.L.
                                          6
                                           Aylık
         Derneği
                                          Yabancı memleketlere
      Ulus Meydanı Koç Han    B E L E D İ Y E L E R            yıllığı (40) T.L.
       Kat : 3, Daire : 4                          İlân ücretleri idare
          Ankara            D E R G I S I            ile kararlaştırılır.
                                            Neşrolunmayan
         Tel : 13006       Yazı İşlerini Fitlen tdare Eden    yazılar geri verilmez.
                         Vehbi ÇÖKER         Sayın Reis :

         "Belediyeciler Albümü" için yaptığımız anket cevapları birçok Belediyelerimizden gel­
      memiştir. Eserin tabım daha fazla geciktirmemek üzere bunların bir daha tekide mahal bıra-
      kılmaksızm en kısa bir zamanda gönderilmesini ehemmiyetle rica ederiz.
                                               Dergi


                        İ ç i n d e k i l e r


                                               Sahlfe No.

        Şehlrlertn SUratle tmarı             Bahri Turgut         1

        Formoza                       Orhan Eren
        Kahveler                      Perihan Parla        5

        Kira Kanununa Dair                Muzaffer Akalm        »

        Dünyada ve Türkiye'de Belediyecilik Hareketleri  Hasan Betik Ertuğ;     9
        Amme Hizmeti Görenlerin Tavır ve Hareket Terbiyesi M. A.          11

        Beme Kongresi ve Sosyal Turizm m       SelâhatUn Çîoruh       U

        6785 sayılı tmar Kanununun izahı ve Mülga Kanunla Mu­ Sadık Artukmag   l î
        kayesesi n

        Damla Taş Mağarası                               . «6
                                  Enver Behnan Şapolyo
        İller Bankasının Çalışmaları                          28

        Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar                     80
                                  Muzaffer Akalın
        Belediyelerimizi İlgilendiren Devlet Şûrası Kararları            89
         Ayın Olayları                                 41
   1   2   3   4   5   6   7