Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

si bu kararların kiracı veya malsahibi tarafın­ rek mülkün yarısından fazlasına malik olan ve
    dan istenmesi üzerine verilmiş olması şartına sayıca da çoğunluğu teşkil eden hisse sahipleri­
    bağlıdır. Devlet Şûrası Dâva daireleri umumi he­ nin muvafakatlerine bağlıdır. Temyiz mahke­
    yetinin içtihadı birleştirme yolu ile verdiği mesinin 6 ıncı Hukuk dairesi ile hususi daire
    16/5/1947 tarihli karar ile 6 ıncı daire tarafın­ kararları arasında bu konuda birbirine aykırı
    dan verilen 1/4/1948 tarihli kararı da bu görü­ olarak verilen bazı kararlar üzerine temyiz
    şümüzü desteklemektedir.             umumi  heyetinin içtigadı birleştirmek için ver­
                              diği 6/7/1955 tarihli kararda da bu esas kabul
      Her ne kadar bahis konusu kararlar yeni edilmektedir.
    kira kanununun yürürlüğe konmasından  önce             •  • •
    Millî Korunma Kanununun 30 uncu maddesinin
    kira kayıtlamaları hakkındaki  hükümlerinin     Bir yıldan fazla müddetle kiralanmış olup
    tatbikatı münasebeti ile verilmişse de yeni ka­ da kira kanununun yürürlüğe girdiği tarihte bir
    nuna göre belediye encümenleri tarafından ya­ yıldan ziyade müddeti bulunan binalar için ka­
    pılan kira takdirleri aynı mahiyette olduğundan nunun tatbik edileceği tarih hakkında geçici bi­
    bu kararlar yeni muameleler bakımından da   rinci maddede mevcut hükmün  maddi hataya
    kıymetlerini muhafaza etmektedir.        atfedilebilecek bariz bir mantıksızlık ve adalet­
                              sizlik teşkil ettiğini ve bu itibarla düzeltilmesi
              • •  •            gerektiğini evvelce belirtmiştik.

      Sorunun biri de hisseli binaların tahhye dâ­  14/1/1956 tarihli Resmî Gazetede yayınla­
    valarım ilgilendiriyor. Binayı kendisi, eşi veya nan 6634 sayılı kanunla bu hata diizeltilmiş ve
    çocukları için kullanmak ihtiyacında bulunan  bahis konusu binalar hakkında yeni kanunun
    bir kimse binanın tamamına değil de bir kısmı­ 1/6/1955 tarihinden değil, 1/6/1956 tarihinden
    na sahipse tahliye dâvası açabüecek midir?  itibaren tatbik olunacağı hükmü konmuştur.

      Müşterek mülkiyete mev^u olup da öteden-    Eski hatalı metne dayanılarak açılmış olup
    beri kiraya verilmek suretiyle idare edilen bir da muhakemeleri görülmekte olan dâvaların
    binanın hissedarlarından bir veya bir kaçının bi­ reddedileceği ve kesinleşmiş ilâmların ise icra
    naya ihtiyaçlarından dolayı kiracı aleyhine tah­ dairelerince infaz edilmiyerek dosyalarının
    liye dâvası açabilmeleri Medeni Kanunun 624  muameleden  kaldırılacağı da yeni kanunun hü­
    üncü maddesinin son fıkrası ğereğince müşte­ kümleri icabındandır.


                          •  * *
    8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15