Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

de projenin peşinden doğru makama gider, gön­ tınız, ama hiç değilse, geçici ve kesin kabullerde
   derilir, ve derhâl tasdik edilmesi için ilgililere bankanın bir uzmanının da hazır bulundurulma­
   envai çeşit baskı yaparlar da ondan....     sını ihmâl etmeyiniz, hattâ kontrol mühendisi­
                             niz olsa bile.

     N E T t C E :                 3 — Teknik hususlarda, gerek İller Banka­
                             sı ve gerekse yetkili tasdik mercileri nezdinde
     1 — Sayın belediyeciler, siz yine elektrik baskı niyet ve teşebbüslerinden sarfı nazar ey-
   projelerinizi dilediğinize yaptırtınız, ama hiç leyiniz.
   değilse, tasdik merciine göndermeden îller Ban­
   kasınca kontrol edilmesi şartını mukavelenizin
   bir kıyısına sıkıştırıvermeyi de ihmâl etmeyi­   NOT : Bazı elektrik tesislerini Bankaya yaptırt­
   niz...                       mak isteyen Belediyelerin taleplerinin Bankaca niye ge­
                             ri çevirildiği bir bahsi diğerdir ve bir başka yazı ko­
     2 — Tesisi de isterseniz kendiniz yaptır­ nusu olabilecek vüs'at ve mahiyettedir.


                         ¥  ¥ ¥

                          T. C.

            Ziraat             Bankası

            Yurt   içinde  545  Şube   ve Ajansı,   dünyanın
               her  tarafındaki   muhabirlerile    sayın
                  müşterilerinin    emrindedir.


               Vadeli,  vadesiz   tasarruf   hesapları
                   1957  ikramiye    plânında

                   2.000.000        LİRA


                         P a r a ,
                   2.000.000       LİRA


                     Uzun   vadeli  Kredi
                        v a r d ı r .


                                                  489
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14