Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

taya çekmek  isteriz ki o da mühendislerin es- . ticede, kontrol mühendisinin belediyeden ücret
      naf'ma çatmamaya  gayret etmeleri keyfiyeti­  aldığı halde belediyeyemi yoksa müteahhide mi
      dir.                        hizmet ettiği meşkûk kalmıştır....
        Mesele gayet şümullüdür; ve yalnız mühen­
      dislere münhasır değildir.              Keza, Manisa  vilâyetine bağlı bir büyük
                                belediye de, elektrik islâh ve tevsi projesini ken­
        Nice doktorlar vardır ki, rahatsızlığı izam di başına yaptırmış ve proje yetkili makamlar­
      ederek hastanın hem parasını ve hem de sıhha­ ca da tasdik edilmiştir. Yalnız bir sürü eksikleri
      tini istismar ederler. Bunlar esnaf doktordurlar. bir bir sıralamak ve onların tamamlanmasını
                                şart koşmak suretiyle tasdik edilmiş durumda­
        Keza, haklı ve alacaklı çıkılacağı ayan be­
      yan görülen bir dâvadan Avukatın, karşı ta­  dır. Diğer tâbirle, o projenin yeniden yaptırtıl-
      rafla anlaşıvermesi yüzünden haksız ve vere-  ması elzemdir. Ama, projeyi yapan mühendis,
      cekli olarak çıkıldığı, günlük hayatımızda du- kayıt ve şartlarla da olsa, proje tasdik edildi di-
      yageldiğimiz olağan şeyler arasına girmiş du­ yerekten parasını almış ve gitmiştir. Bu proje­
      rumdadır. Bunlara da hukuk esnafı deyip geçi­ nin hâli pür melâli de yine, tatbikine geçmek
      yoruz.                       niyetiyle iller Bankasından borç para istenildi­
                                ği zaman ortaya çıkmış ve bittabiî borç verile­
        işte, tıpkı bunlar gibi, mesleğin vekar ve memiştir.
      haysiyetini bir tarafa bırakıp mühendisliğin es­
      naflığını iş edinen meslekdaşlarımız da, maale­  Bir misâl daha verelim: Ordu vilâyetine
      sef mevcut bulunmaktadır ve belediyeler arası bağlı bir küçük belediye, elektrik projesini, hem
      piyasada fıldır fıldır dolaşmaktadırlar, adetâ de, bir inşaat mühendisine yaptırtmış, aynı mü­
      siz onları aramadan onlar sizleri buluverirler, hendisi, projeyi yaptırttığı yetmiyormuş gibi
      bunların tatlı dil, güler yüz ve itimat telkin eden bir de kendi nam ve hesabına kontrol mühendisi
      veçhelerine  aldanmamalıdır. Bunlar arasında,  olarak tâyin etmiştir. 1953 senesinde belediye­
      evvelâ elektrik projesini yapmayı kabul edenle­ since ihalesi yapılan bu iş, bütün malzemesi çok
      ri, bilâhare de, işlerinin çok sıkışık olmasına evvel yurda girdiği ve kısmı küllisi de mahalli­
      rağmen, sırf memleket işi telâkki ettikleri ve ne sevkedildiği halde hâlen ikmal edilememiş­
      şahsen de sizi dost bildikleri teranesiyle, tesisa­ tir. Hâl böyle iken, belediye kontrol mühendisi,
      tınızın kontrol mühendisliğini de, lütfen deruh­ yapılmayan işler için yapılmış gibi istihkak tan­
      te edebileceklerini beyan edenlerine rastlamanız zim etmiş ve belediyeden nahak yere de para
      daima mümkündür,  işte biz, bu satırlarımızda, çekilmesine sebep olmuştur. Hakkında, mahallî
      tekniğin yabancısı bulunan, saf ve fakir bütçeli ağır ceza mahkemesince tevkif müzekkeresi ke­
      belediyecilerimizi uyarmak ve esnaf mühendis­ silmiş bu esnaf mühendisi kontrol tâyin eden be­
      lerden sakınınız demek istiyoruz.        lediye, 1956 yılından beri iller Bankasının âcil
                                yardımını temin için, bir hayli telgraf parası
        Böyle duruma düşmüş belediyelere misalmi  ödediği gibi, milletvekillerinden ve nüfuz sahibi
      soruyorsunuz, istediğiniz kadar, hemen hatırı­ hemşehrilerinden bankaya tavassut için gön­
      mıza geliveren birkaçının -isimleri bizde mah­ dermedik kimse de bırakmamıştır.
      fuz- şuraya sıralayıverelim:
                                  Elhasıl kestirme (!) yolu seçenlerin, aki-
        izmir vilâyetine bağlı biri büyük, diğeri kü­ betleri alelekser buna müncer olmaktadır.
      çük iki belediye esnaf mühendislerden ikisine
      rastlamış projelerini yaptırmak için bir hayli  Bahsi  kapatmadan  evvel, şöyle bir suali
      de para ödemiş durumdadırlar. Her ikisinin pro­ mukadderide cevaplayalım.
      jesi de tasdiklidir ve fakat ikisinin de tatbik ka­ Pek âlâ, o projeler, hep eksik ve kusurlu idi­
      biliyeti yoktur, iller Bankasından borç talebet- ler de yetkili makamlar ne diye onları tasdik
      tikleri vakitte, projelerini yeniden yaptırmaları ettiler?...
      kayıt ve şartı ileri sürülmüştür. Bu belediyeler­
      den birisi, tesisin kontrol mühendisliğini de pro­ Gayet basit; bir proje o yetkili makama
      jeyi yapan esnaf mühendise tevdi etmiştir. Ne­ gitmeyi görsün, bütün erkân ve milletvekilleri

      488
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13