Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Elektrik   Proje   ve  Tesislerini    Bizzat   Yaptırmak


           İsteyen   Belediyelerimize       Açık   Mektup


                                            Y a z a n :
                                            Yük. Müh.
                                          Muhittin GÜRBÜZ
                                 *          tUer Bankasında

     Bir kaç yıldan beri, kasabalarının Elektrik lanca mühendise ihale edildiği ve mukavelenin
   projesini ve hattâ elektrik tesislerini bizzat yap­ bir örneğinin de ilişik olarak gönderildiğini bil­
   tırtmak isteyen belediyelerimizin adedi gittikçe dirir bir Banka yazısı daha alırız. Bu defa ka­
   artmaktadır.                    sabamıza  müteahhit  mühendis  gelir, dolaşır,
                            dolaşır gider. Gidiş o gidiş, bir kaç ay da bu ge­
     Ortada, sırf belediyelere teknik ve mâlî liş gidişin üzerinden geçer. Her Ankaraya ge­
   yardım kasıt ve gayesiyle kurulmuş bir mües­ lişimizde, işimizi takip için Bankara uğrarız,
   sese - ÎUer Bankası - durup dururken, bazı be­ proje tetkikte, proje müteahhide iade edildi,
   lediyelerimizin bu yardımlardan müstağni kal­ prroje geldi, noksanları tamamlanmış tasdike
   mak istemeleri elbetteki sebepsiz olmasa ge­ gitti diye bir takım cevaplar alır ve her defasın­
   rektir.
                            da, proje ile değil de, bU kabil cevaplarla, mah­
     iller Bankasının nakdî ve malî yardımına zun mahzun  kasabamıza döneriz. Kasabamıza
   mühtaç olmadan amme  tesisleri inşa ve idame döndüğümüzde,  etrafımızı alan hemşehrilerin
   ettirebilen belediyeler, hiç şüphe yoktur ki, an­ yüzlerine bakamaz, sanki geciktiren kendimiz-
   cak takdirle yâda değer; keşke, her belediyemiz, mişiz gibi adeta suçlu duruma düşeriz" " El­
   çeşitli branşta teknik elemana ve gerekli ya­ hasıl projeyi elimize geçirdiğimizde kurban ke­
   tırım ve idame masraflarını karşılayacak tesis secek hâle geldiğimiz olur. Halbuki, kendi ken­
   ve akara sahib bulunsa da iller Bankası yardı­ dimize bir mühendis bulup yaptırtacak olduk-
   mım onun için istememiş bulunsa         mu, bir kaç ayda projeyi elimizde buluruz"...
     Müşahedelerimiz göstermektedir ki; kendi     Sayın belediyemizin bütün bu sözleri kül­
   işlerini kendi başlarına görmeyi ihtiyar ve hat­ liyen doğrudur. Şahsen ben de olsam, kısa ve
   tâ tercih eden belediyeler, bilhassa, araya iller kestirme yolu tercih ederim.
   Bankasını soktukları takdirde, işlerinin çok sü­
   ründüğünden, geciktiğinden söz açarlar ve he­   Ancak;  unutmamak  lâzımdır ki, her kes­
   men ilâve ederler; (efendim), derler!" Elektrik tirme yol, mutlak surette ve aynı zamanda em­
                                olmayadabilir,
                            niyetli
                                        acele
                                           edip,
                                              işi. çıkmaza
   yaptırtalım dedikmi, bir Banka mühendisinin  sokmaktansa, temkinli ve tedbirli davranmanın
   kasabamıza gelip etüd yapması icabeder. Ban­ avantajlarını da hesaba katmakta faide melhuz­
   kanın ha deyince mühendis göndermesi kabil  dur.
   olmaz, bekler de bekleriz. Mühendis gelir, gider,
   nice zaman sonra, raporunun bir örneği gelir.  Bu itibarla, mutlaka kestirme (!) yolu ter­
   Rapora ilişik yazıda Banka, projenin Bankaca cih edecek olan Belediyelerin, bazan uzun yolu
   yaptırtılabilmesi için Belediye Meclisinden alın­ tercih etmelerinin çok daha uygun olabileceğini
   mış bir yetki karan ister. Belediye Meclisini de hatırdan çıkartmamaları tavsiyeye şayandır.
   toplar, yetkiyi yollarız, bir yol daha beklemeye  Mutlaka kestirme (!) yolu seçecek olan beledi­
   koyuluruz. Aradan aylar geçer, projemizin, fa^ yelerin dikkatini ise, işte bu yazımızla bir nok-

                                                  487
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12