Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

lâzım ve pek faideli bir kısım amme hizmetie- yerinde olarak miktar için kabul ettiği arttırma
     rini maalesef cevapsız bırakmaktadır.      yetkisini taksit müddetlerine de teşmil eylemek

        Nizamnamenin  maksadı:  îkraz edilea pa­  suretile aşikâr bir aksaklığı gidermek maksat
     raları biran önce toplayıp ihtiyacı olan beledi­ ve maslahata uygun düşeceği mülâhazasile ida­
     yelere tekrar vermek gibi çok ince bir düşünce­ re Meclisi selâhiyetini tahdit eden nizamname­
     ye dayanır; fakat bu kaide her ikrazda tatbiki nin 16 ncı maddesine şöyle bir fıkra eklenmiş­
     mümkün  olmuyor.                  tir.
        Misâl:                       (Ancak idare Meclisi, büyük Hidro Elek­
       Bankamn  yapmakta  olduğu büyük  Hidro   trik tesisleri gibi mahiyetleri itibarile hususi­
      Elektrik tesislerini ele alabiliriz.      yet ve ehemmiyet arzeden bazı mevzularda 12
        Nizamnamenin  hükmü  karşısında bilfarz  nci maddenin D bendinde yazılı süreleri 25 yıla
     gelirleri bir milyondan fazla olan bir belediye­ kadar uzatmağa yetkilidir.)
     ye en çok 10 yıl müddetle ikrazda bulunabile­  Nizamnamede   yapılan bu tadilât büyük
      cektir. Böyle bir teşebbüs için milyonlarca lira bir ferahhk yaratmıştır. Erzurum - Tortum
      istikraz mevkiinde olan bir belediyenin borçla­ Emet - Kayaköy Kayseri - Sızır, Eğirdir- -Ko­
     nacağı bu muazzam yekûnu 10 yıl gibi kısa bir vada - Konya, Köksım Hidro Elektrik tesisleri
     devre zarfında itfa etmesi, yalmz pek zor değil, bu kredilere dayanarak inşa edilmektedir. Mem­
      hemen hemen imkânsızdır. Kanun vazamın çok  lekete hayırlı olmasını dilerim.

                            • •  •

               TÜRK        İMAR        HUKUKU
                           Y a z a n :
                       S a d ı k A R T U K M A Ç
                   Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Âzası
             (Ankara 1957, 17 x 25 eb'adında, 464 büyük sayfa. FİATI 15 LİRA)

             Giriş     Şehircilik, hâlihâzır harita ve imar plâLm mefhımılan.
             Kısım I   Târihçe.
             Kısım n   6785 sayılı Yeni imar Kanununun izahı.
             Kısım m   Türkiye'de mesken buhranı ve gecekondu meselesi.
             Kısım IV   Türkiye'de köylerin imarı ve köy meskenleri dâvasL
             Kısım V   İmarla Ugili baghca mevzuat V Kanımlar . Nizamnameler - Tali­
                    matnameler.

               Siparişler (Vekâletler Posta Kutusu 83 - Ankara) adresine
                    yapılır. Kitap ödemeh olarak gönderUir.

      486
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11