Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Belediyelerle ilgili Nizamname                 T â d i l l e r i
                                        Yazan : Fazıl İLGEN

    iller Bankası vazifelerinin başında: Bele­ başlamış ve 938 de % 5,5 a indirmiş ve iller
  diyelere, hususî idare ve köylere kredi sağla­ Bankası haline, kalp edilmesini takip eden 1946
  maktır. Ancak kredi derken idarelerin her tür­ yılında ''/< 4,5 olarak kabul etmiş ve bunlarla
  lü ihtiyaçlarına kredi açılacağını sanmak yan­ yetinmiyerek müşterilerden tahsil edilmesi lâ­
  lış olur. Meselâ: İhtiyacın şiddeti ne olursa ol­ zım gelen muamele vergisini bizzat uhdesine al­
  sun  idarelere ait memur ve müstahdemlerin  mıştır.
  ödenecek maaş ve ücretlerine kezalik idarenin   Ancak, son yülarda büyük teahhütlere girişil­
  gündelik idare masraflarına kredi açılamaz.  mesi ve bu arada elektrik ve içme suyu gibi çok
  Banka nizamnamesi, bu çeşit ihtiyaçlara para para isteyen memleket çapındaki hizmetlerin
  verilmesini men'etmiştir. Bunun sebebi bellidir: mühim nisbetlerde ele alınması, öz kaynakların
                            kifayetini sarsmış ve bankayı yabancı kaynak­
    Kredi muameleleri  mahalli amme hizmet-
               i
  lerile ilgili Tesis, Yapı ve mâr mevzularına has­ lara baş vurmak zaruretinde bırakmıştır. Bunun
  retmektedir.                    neticesi olarak da ['( 5,5 ğun üstünde faiz öde­
                            mek zarureti husule gelmiştir.
     Banka kâr müessesesi olmaktan ziyade bir
  hizmet  müessesesi olduğu için bu tahdidata    Sırf alâkalı ortak idarelerin müracaat ve
  kimsenin bir diyeceği yoktur. Ancak Nizamna­ ihtiyaçlarını karşılamak gayesile baş vurulan
                        i
  me bankanın takdir selâhiyetine giren bir ki  bu tedbirin bankaya zararlı olmaması icap ede­
  mevzuda ortada haklı bir sebep yokken tahdit ceği tabiidir. Onun için nizamnamenin 12 nci
  etmiştir.                     maddesinin E fıkrasında faiz nisbetinin % 5,5
                            olduğu  suretindeki fıkra (yıllık faiz nisbeti,
    Bunlardan birisi:               ödünç para verme işleri kanunda tesbit edilen
                            hadleri aşmamak  üzere idare meclisince tâyin
     ikraz muamelelerinde idarelerden alınacak
  faizin % 5,5 olarak tesbiti.          olunur.) Şeklinde değiştirilmiştir.
                              Bugün bir zaruret neticesinde yeni ikraz­
     Diğeri:
                            lara tatbik olunan % 7 faiz nisbeti ilk imkân­
     ikraz müddetlerini uzatmak selâhiyetinin  da daha aşağı nisbetlere irca edileceğine şüphe
  kaldırılmasıdır.                  yoktur.
                                       •
     Nizamnamenin maksadı  idarelere yapılacak
  ikrazlardan yüksek nisbette faiz alınmasını ön­  iller Bankası kanununun 15 nci maddesi.
  lemektir. Halbuki  herkes bilirki banka te-  Banka idare Meclisine tüzükte gösterilecek had­
  şekkülündenberi bu hususa ehemmiyet vermiş,  den fazla miktarlar hakkında karar vermek se-
  idarelere mevcut diğer kredi müesseselerinin  lâhiyeti tanınmıştır. Bunun tatbikatta büyük fa-
  tatbik etmekte oldukları hadden daima düşük  idesi görülmektedir. Ancak kanunda olmadığı
  nisbetlerde faiz tatbik edegelmiştir. Nitekim halde nizamnamenin  12 nci maddesinde yer alan
  3396 sayılı kanunla 9f 8,5 olarak tâyin edilen zamana müteallik takyit, bankayı bir çok ah­
  faiz nisbeti 934 yılında % 6,5 üzerinden tatbika valde müşkül duruma sokmakta ve yapılması


                                                 485
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10