Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

lara senede ödemekte olduğu 250000 lirayı ta­ nin fazla olduğu bu mıntakada yeni açılan yol­
     sarruf edecek, kendi'malını da kiraya verebile­ lar ve meydanlar sayesinde bir rahatlık da sağ­
     cektir. Bunlardan daha mühimmi yukarıda bah­  lanacaktır, istanbul cihetinde yapılacak blok
     settiğimiz gibi, Belediye müdürlükleri bir bina apartmanlar nüfus kesafetini daha da arttıra­
     içersinde çalışmakla vatandaşlar için daha müs­ cak ama, evvelce düşünülerek açılan geniş bul­
     mir olacaktır.                  varlar bütün bu yükü kaldıracaktır. Belediye
                              Sarayının arkasındaki tarihî medrese de yurt
       Istanbulun bu köşesi Belediye Sarayı, Te­
     kel Sarayı, yeni blok apartmanlar, manifatura­ haline getirilecektir.
     cılar çarşısı, Süleymaniyeye çıkan 70 metrelik  Istanbulun en güzel bir semtinde yapılmak­
     yol, yeraltı geçitleri, büyük garajlar ve etrafını ta olan Belediye Sarayı ve büyük binalarla ge­
     süsleyen tarihî camiler ve diğer eserlerle güzel niş caddeler, elli, hattâ yüz sene sonrası hesap­
     bir manzara alacak, şehrin en hareketli nokta­ lanarak tatbik sahasına konmuştur. Yüz sene
     larından biri haline gelecektir. Nüfus kesafeti­ sonrasını da gelenler düşünsün!..                           •  •  •
          W..                        ,  *  VEYA


                           c
                        f>i&     Tafsilâtlı
                            broşürümüzü isteyiniz

                        TÜRKİYE ^  BANKASI
                        paranızın . istikbalinizin emniyeti
                                               )0(
     484
   1   2   3   4   5   6   7   8   9