Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

fi   İstanbul       Belediye        Sarayına        Kavuşuyor
      5.000 Metrekare  Üzerine  Yedi Blok Halinde  Yapılan  Muazzam   Binada,

          Evlenme  ve Düğün  Salonları, Bürolar, Garajlar  Bulunacak

                                        Yazan : M. Aü YALÇIN


     Atatürk Bulvarında Saraçhanebaşı mevki­   açılan ve açılmakta olan yollar sayesinde tra­
  inde İstanbul şehrine yaraşır bir Belediye Sarayı  fiğin en sıkışık olduğu bu dörtyol ağzında yaya­
   inşa olunmaktadır. Yenileşen ve güzelleşen is­ lar için yeraltı geçitleri de inşa edilecektir.
  tanbul, geniş bulvarlar kazamrken, paha biçil­
   mez tarihî kıymetteki eserlerine tekrar kavu­   Şimdi size. Belediye Sarayı hakkında biraz
   şurken modern mimarînin en güzel örneklerini izahat vermeye çalışalım. Belediye Sarayı yedi
   de sinesinde toplamaktadır. İstanbul şehri, tek­ bloktan mürekkep olarak beş bin metrekare ar­
   niğin ve ileri şehircilik anlayışının icaplarına sa üzerinde inşa olunmaktadır. Birinci, ikinci ve
   göre yeniden kurulmakta, tarihî zenginliği or­ üçüncü bloklar yedişer katlıdır. Bu yedi katlı
   taya çıkmakta, tabiî güzelliklerini örten mania­ bloklar belediyenin bürolarına tahsis edilecektir.
   lar kaldırılmaktadır.               Üç blok da diğer işlere, merasimlere ayrılmış­
                            tır. Belediye Sarayının bu kısmında 3C0 kişilik
     tşte bugünkü yazımızda îstanbulun yakın­  modern bir evlenme salonu ve üzerinde de dü­
   da kavuşacağı güzel eserlerden biri olan Beledi­ ğünler için gayet güzel bir restoran yapılmakta­
   ye Sarayından bahsedeceğiz.            dır, ihtiyaca kâfi modern bir salon da Şehir
                            Meclisi toplantılarına tahsis edilecektir. Şehir
     Bir buçuk sene sonra hizmete girecek olan Meclisi salonunun altında ayrı bir merasim sa­
   Belediye Sarayımn temelinin atıldığı günü ha­ lonu daha bulunacaktır. Belediye Sarayının alt
   tırlarım. Bir kış günü idi. Sulu bir kar yağıyor­ kısmında ise, 500 otomobil alacak şekilde büyük
   du ve Prof. Gökay, ufak kalabalığa kısa bir hi­ bir garaj inşa olunmaktadır.
   tabede bulunarak, bir çukura ilk harcı koyuyor­
   du. Aradan birkaç sene geçti ve bu muazzam    Belediye Sarayı inşaatı bittikten sonra şim­
   eser artık ortaya çıkmaya başladı. Büyük cad­ di ayrı ayn yerlerde bulunan müdürlükler ve bü­
   delerin, bulvarların birbirini kestiği Saraçhane- rolar bir bina içerisinde toplanmış olacaktır.
   başmda birde Tekel Sarayı yapılacaktır. Yeni Böylece Belediye, kendi mülkünden başka bina-


                                                 483
   1   2   3   4   5   6   7   8