Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yd : 13                              Kasım, 1957, Sayı : 145


                         İ L L E R
          Sahibi:                                Abone:
       Türk Belediyecilik                           Senelik : 24 T.L.
                                           6
                                            Aylık
                                               :
                                                12 T.L.
          Demeği                ve             Yabancı memleketlere
       Ulus Meydanı Koç Han   BELEDİYELER                 yıllığı (40) T.L.
        Kat : 3, Daire : 4                        ilân ücretleri idare
          Ankara            D E R G I S I            ile kararlaştırılır.
         Tel. : 13006      Ya^^ işlerini Fiilen îdare Eden     Neşrolunmayan
                                           yazılar geri verilmez.
                          Vehbi ÇÖKER
         Saym  Reis


          Türk Belediyecilik Derneğinin Yedinci Kongresi "1958 yılı Nisan ayı içinde Ankara'da
      toplanacaktır. Kongrede görüşülmesini arzu ettiğiniz mevzular için şimdiden birer tebliğ ha­
      zırlanarak derneğe gönderilmesi ve kongre proğramiyle gündeminin ayrıca gönderileceği bil­
      dirilir. Saygılar.                             T. B. DERNEĞİ                        i ç i n d e k i l e r

                                                Sıra No.

         Belediye Sarayı                   M. Ali Yalçm       483

         Belediyelerle tIgiU Nizamname Tadilleri      Fazıl tIgen        485

         Elektrik Proje ve Tesislerini Bizzat Taptırmak isteyen Be­
         lediyelerimize Açık Mektup             Muhiddin Gürbüz      487
         Belediye Encümenleri                Sadık Artukmaç       490

         Turizm ve Propaganda                Selâhattin Çorulı     498

         Sigortalar Mevzu ve Mahiyetleri          Naci OzgOren       600
         Büyük Acımız                     Enver Behnan Şapolyo   504

         İller Bankasının Çalışmaları                          508

         Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar        Muzaffer Akalın      510

         Belediyelerimizi ilgilendiren Kanunlar                     617
         Belediyelerimizi İlgilendiren Devlet Şûrası Kararlan             519

         Ayın Olayları                                  521
   1   2   3   4   5   6   7