Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

B E L E D İ Y E          E N C Ü M E N L E R İ
                                            Y a z a n :
                                          Sadık AKTUKMAÇ
                                        Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar
                                           Tetkik Dairesi Azası

        Vazifenin yalınız adını bilip hükmüne vâkıf   B, Müntahap azalar ise; mansup âzamn
      olmamak, vazifeliyi, ekseriya kötü yola götürür yarısını geçmemek ve ikiden aşağı olmamak
      veya âtıl bırakır. Bundan ise, âmme hizmeti re şartiyle belediye meclisi tarafından ve kendi
      binnetice yurttaş zarar görmüş olur. Böyle bir âzaları arasından bir sene müddetle seçilir. Bun­
      durumun ihdas edilmemesi için, kendilerine âm­  ların tekrar seçilmeleri câizdir. Encümen âzala­
      me hizmeti verilmiş olan memurların, makam  rı fahrî olarak vazife görürler. Fakat meclisin
      ve heyetlerin; vazife ve selâhiyetlerini çok iyi karariyle müntehap âzalara huzur hakkıî verile-
      bilmeleri icabeder.                büir. (Madde 77).

        Kanun  ve nizamnameler,  belediye encü­     C. Reis : Belediye reisi, hem meclisin ve
      menlerine, çeşitli vazifeler vermiş bulunmakta­ hem de encümenin reisidir. Kanun, encümen için,
      dır. Encümen âzaları, bir kelime ile belediyeci­ ayrı bir reise lüzum göstermemiştir. (Madde
      ler, bu vazifeleri; hakkiyle bildikleri ve benim­ 78).
      sedikleri takdirdedir ki "belde ve belde sâkin­ Ç. Âzalığın sona ermesi :
      lerinin mahallî mâhiyette müşterek ve medenî    a) Müntehap azalar :
      ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye" imkânını ancak   1 — Müddetin bitmesi,         *
      elde etmiş ve kifayetsizlikten kurtulmuş olur­   2 — Belediye âzalığı sıfatının kalkması,
      lar.                          3 — Sıra ile üç toplantıya iştirak edilme­
        Biz, belediye encümenleri konusımu bu dü­ mesi,
      şünce ile ele almış bulunuyoruz.          4 — İstifa,
                                  5 — Seçimin iptâli,
        I — TEŞEKKÜLÜ
                                  6 — Meclisin feshi,
        Belediye encümeni; belediye reisi ile man-   7 — Ölüm,
      sup ve müntehap olmak üzere iki kısım âzadan ile âzalıktan ayrılmış olurlar.
      terekküp eder. (Belediye Kanunu madde 77).      b) Mansup azalar ise; memuriyetten her­
        A. Mansup azalar : Daire reisleridir ve hangi bir sebeple ayrılma veya ölüm ile, encü­
      şunlardır:                     men âzalığmdan ayrılmış olurlar. Encümen âza-
        Yazı işleri müdürü veya başkâtip;      lığmdan istifa, bunlar için bahis konusu olamaz.
        Hesap işleri müdürü veya muhasebeci;
        Sıhhat işleri müdürü, baştabip veya tabip;  II — TOPLANMA, GÖRÜŞME    VE KARAR
        Veteriner müdürü, başveteriner veya vete­   A. Toplanma ve görüşme
      riner;                         Encümen;  tesbit ettiği muayyen günlerde
        Fen işleri müdürü, başmühendis veya mü­  ve belediye reisinin veya tevkil edeceği zâtın
      hendis ;                      başkanlığında, mürettep adedin yarıdan fazla­
        Teftiş heyeti müdürü, baş müfettiş;      sının huzuru ile toplanır.
        Zât ve hukuk işleri müdürleri veya ıriüşa-  Encümene  havale edilmiş olan evrakın, ni­
      vir avukat; (Madde 88).             hayet bir hafta içinde müzakere edilmesi mec­
        Görülüyor ki belediye zâbıta âmiri ve bele­ burîdir. Yâni encümenin enaz haftada bir defa
      diye müfettişleri encümene dâhil edilmemişler­ ve kendisinin tâyin ve tesbit ettiği günde top­
      dir. (Madde 77, fıkra 2).           lanması lâzımdır. (Madde 78).

      490
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15