Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

lerin imar hududu içine ahnması için imar ve kümler, ancak şümullü bir şehircilik ve iskân
  parsellâsyon plânlannm belediye meclisince ka­ siyasetleriyle tamamlandığı derecede müessir
  bulünden sonra Nafıa Vekâletince tasdik edil­ olabilir. Şümullü bir şehircilik politikası memle­
  mesi lâzımdır. Bu takdirde dahi ifrazı yapılacak ketteki bütün inşaat ve imar faaliyetinin millî
  gayrimenkullerin sahipleri, yol ve lağımları plâ­ bir yerleşme politikasını gerçekleştirecek şekil­
  na göre inşa etmedikçe, bu ifrazlar, tapuya tes­ de belli bir plân ve program dahilinde cereya­
  cil edilemiyeceği gibi belediyece de inşaata mü­ nını sağlamağa matuftur. Bu takdirde şehirle­
  saade olunmıyacaktır. (Madde 20).        rimizin anormal genişlemelerini önlemek için
    Keza imar hududu dahilinde olma kla belde­ nüfusun memleket içinde muvazeneli bir şekilde
  nin müstakbel gelişmesine tahsis edilmiş, fakat yayılmasını sağlamak gerekir. Bunun endüstri­
  parsellâsyon plânlan yapılmamış olan sahalar­ nin dağıhşıyla büyük ilgisi vardır. İşin bir cep­
  da parsellâsyon plânlan yapılıp tasdik edilme­ hesi, büyük şehirlere lüzumundan fazla nüfus
  dikçe, plâna göre yolu ve lağımı yapılmadıkça, terakümü ve temerkü,zünü kontrol altına al­
  inşaata izin verilmiyecektir. Buralarda ancak maktır. Meselenin ikinci cephesi, spekülâsyonun
  ufak tamirlere müsaade olunacaktır. (Madde   önlenmesidir. Bu bakımdan "inşa mecburiyeti"
  35). Bunlar şehrin birdenbire yayılmasını en- yanında boş arsalardan fazla vergi alınması,
  gelliyecek birtakım kayıtlardır. Kanun, 49 uncu  arsa fiatlarının dondurulması, istimlâk bedelle­
  maddesiyle iskân hududu dışında kalan arazide rinin daha reahst ölçülere göre takdiri gibi ted­
  yapı yapılmasını yasak etmektedir. Ancak bu  birler de mülâhaza edilmelidir. Mamafih jmkan-
  gibi yerlerde, ziraat, eğlence yerleri, sayfiye ev­ daki tedbirlerde kâfi değildir. Mesken ve medenî
  leri, turizm vesair hususî maksatlı işlere ait bi­ yaşayış probleminin halli için, modem şehircili­
  na ve tesislerin yapılmasına izin verilebileceği ğin ulaştığı yeni merhalelerden, tecrübelerden
  tasrih edilmiştir. Nihayet; belediye hudutlarına istifade etmek şarttır. Burada, büyük şehirlerin
  komşu olan ve beldenin müstakbel inkişafı ba­ kabaran nüfusunu barındıracak yeni mahalleler,
  kımından lüzumlu görülen yerlerde, belediyenin peyk şehirler teşkili hususu da derpiş edilmelidir.
  teklifiyle İl idare Kurulunun karan ve Nafıa İngilizlerin, halkı, büyük şehirler civarında kü­
  Vekâletinin tasdiki üzerine, İmar Kanununun  çük iskân üniteleri teşkil eden yeni şehirlere
  hükümlerinin tatbikine cevaz verilmiş olması, (NeW Towns) yerleştirme hareketi, bizim şehir­
  bu konuda oldukça müessir bir tedbir olarak ciliğimiz için de çok manidardır. (1) Memleketi­
  görünmektedir.                   mizde bu konuda yapılmış bir tecrübeyi zikret­
                            mek istiyoruz. Ankara'da kurulan "Yenimahal­
    İmar Kanununun 48 inci maddesi, arsa spe­  le", bilhassa mesken siyasetimiz bakımından ol­
  külâsyonunu önlemek, dolayisiyle şehirlerin ya­ dukça ileri bir adım teşkil ediyor. Ucuz arsa,
  yılmasına âmil olan başlıca faktörün tesirini ucuz mesken kredisi ve inşa mecburiyeti gibi
  azaltmak hususunda ileri bir zihniyet ifade edi­ tedbirlerle kısa zamanda Ankara'nın hemen bir­
  yor. Bu hükme göre, imar plânı dahilindeki be­ kaç kilometre yakınında yepyeni bir iskân böl­
  lediye tesis ve hizmetleri tamamlanmış, imar gesi kurulmuş bulunuyor. Başlangıçta 5000 ai­
  görmüş olan yerlerde 10 yıldanberi boş duran lenin barınabileceği 2000 mesken kurulması ka­
  arazi ve arsalarda; yıkılmış, iskâna elverişsiz rarlaştırılan Yenimahalle, bütün tahminlerin
  haldeki gayrimenkullerin sahiplerine buralarda üstünde olarak bugün içinde enaz 30.000 kişiyi
  "imar plânına uygun inşaat yapma mecburiyeti"   barındırmaktadır.  Yenimahalle'nin  ar^ettiği
  tahmil edilecektir. Tapu siciline işlenecek olan önemli meselelerin başında trafik konusu geli­
  bu şart yeni malike karşı da hüküm ifade ede­ yor. Zira Yenimahalle, iktisadî, ticari ve kültü­
  cektir. Beş yıl içinde plâna uygun inşaat yapıl­ rel tesisleriyle bir bütün teşkil etmediğinden,
  madığı takdirde gayrimenkul istimlâk oluna­  aynı saatlerde, halkın büyük kısmı sabahları
  caktır. Bu hükmün bir dereceye kadar şehirle­
  rin dağılmasına engel olabileceği aşikârdır.
                                Prof.
                                             for
                                         "Lessons
                              (1)
    İmar Kanunumuzun   koyduğu bu kayıtla­  veloped Lands" Fehmi Yavuz, memleketler için Less De­
                                               alınacak
                                    gelişmiş
                                   (Az
  rın şehirlerimizin muvazenesiz genişlemelerine dersler) başlıklı makale. "Town and Country Planning",
  tamamen  engel olabileceği beklenemez. Bu hü­ Cilt XXIV, sayı 141, sayfa 89, 1956.
                                                 709
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14