Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Şehirlerin               Yayılması                 ve          Yeni           İmar           Kanunu
                                             Cevat G E K A Y
                                           S.B.F. ŞehirclUk Asistanı


        Türkiye'de bugün şehirleşme, büyük şehir­ kımlardan müşkül duruma  sokmaktadır. Âm­
      lerin daha fazla büyümesi istikametinde belir­ me hizmetlerini belde sakinlerinin meskenine
      mektedir. Bu müşahade hakikaten sade nüfus  kadar götürmek mecburiyeti, belediyeleri su,
                            i
      bakımından değil, kapladığı, yerleştiği saha ti­ yol, elektrik, havagazı gibi hizmetler için büyük
      bariyle de büyük şehirlerin daha fazla büyüme­ tesis masrafları yapmağa zorluyor. Bu halde
      si, yayılması, hattâ lüzumundan fazla dağılma­ hizmetin maliyeti yükselecek; üstelik belediye
      sıyla, çok ilgilidir. Zira şehrin nüfusu çoğaldık­ masraflarından her hemşehriye isabet eden
      ça, çeşith âmme ve belediye hizmetleri yönün­ miktar anrolmal derecede artacaktır. Bunun be­
      den de ihtiyaçlar artacaktır.          lediyelere ve fertlere yükleyeceği külfet küçüm­
                                senemez.  Sadece nüfus artışından mütevellit
        Bu takdirde ehemmiyetle bir derecede ar­ ihtiyaçları büe karşılayamayan belediyelerimi­
      tan nüfusun en mübrem ihtiyacı olan mesken  zin çok uzak semtlere kadar bu hizmetleri götü­
      meselesi doğmaktadır. Mevcut  meskenlerdeki   rebilmesi imkânsız gibidir.
      barınma kesafeti muayyen bir azaminin üstüne
      çıkamıyacağma  göre, halk, mesken ihtiyacını    Uzak semtlerden sabahlan iş yerlerine gi­
      karşılamak üzere birtakım imkânlar araştır­  dip, akşam yine ikametgâhlara dönmek zarure­
      mak, daha doğrusu başının çaresine bakmak   ti aile bütçelerine birtakım yol masrafları tah­
      zorundadır. Bize umumiyetle belediyeler ve âm­ mil etmekle kalmıyor, aynı zamanda şehrin tra­
      me idareleri mesken siyaseti bakımından faal fik şebekesinin, bilhassa muayyen saatlerde pek
      bir rol oynayamadıklarından, bu gibi gelir sevi­ sıkışık duruma düşmesine, adetâ felce uğrama­
      yesi düşük kimseler, başını sokacak bir yuva sına sebep oluyor. O halde şehirlerin (şehrin
      bulmak için türlü gayrinizamî yollara gitmekte­ içinde, merkezinde inşaata elverişli arsalar
      dirler şehir içindeki arsaların spekülâsyon yü­ bomboş dururken) böyle anormal bir şekilde
      zünden çok pahalı olması, ucuz arsa bulamıyan- yayılıp dağınık bir hal almaşı arzuya şayan de­
      ları çok defa şehrin uzak taraflarındaki, hattâ ğildir. Bu konu, şehircilerin önemle durdukları
      imar  yahut belediye hududu dışındaki daha  bir meseledir.
      ucuz arsalara doğru sevketmektedir. Bunda     Yeni kabul edilen 6785 sayılı "tmar Kanu­
      spekülâsyonculann türlü cazip reklâmlarının da nu", şehir imar plânlarının tatbikatiyle ilgih
      büyük tesiri vardır. Başkasının arsası üzerine olarak, şehirlerin lüzumsuz yere dağılmasını ön­
      sahibinin rı?;ası olmadan kaçak olarak yapılan leyebilecek bazı hükümler getirmiş bulunuyor.
      gecekondular ve bunlardan müteşekil mahalle­  17/1/1957 tarihinden itibaren yürürlüğe gire­
      ler gittikçe büyük şehirlerimizi kaplıyor. Gece­ cek olan bu kanun hükümlerine göre; imar hu­
      kondular ve şehirlerin imar hududu dışında ya- dudu dışında kalan arazinin ifrazı, belediye mec­
      püan inşaat; büyük şehirlerimizin daha fazla lislerinin kararına ve Nafıa Vekâletinin tasdiki­
      dağılmasına âmil oluyor.             ne bağlı tutulmuştur. (Madde 38) Böylece spe­
                                külatörlerin cazip ilânlarının sonu gelebileceği­
        Büyük şehirlerin daha fazla yayılması (sıh­
      hat, emniyet ve estetik bakımdan arzettiği çir­ ni ümit ediyonı^.
      kin manzara yanında) belediyeleri birçok ba-    îmar hududu dışında kalan gayrimenkul-

      708
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13