Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

PROGRAMLARIMIZIN      TAHAKKUKU        Erzurum şeker fabrikası Almanlar tarafın­
  YOLUNDA   HEPİMİZ  B E R A B E R ÇALIŞMAK­   dan yapılmıştır. Bize çok kolaylıklar göstermiş­
  TAYIZ.  ÇALIŞACAĞIZ.  EMNİYET   V E İTİ   ler, cansipaı'âne çalışmalardır. Bu fabrikaya bu
  MADIMIZ  TAMDIR.  BÜYÜK  DAVAMIZI  E K ­   bakımdan Türk Alman dostluğunun bir eseridir
  SİKSİZ  V E TEEHHÜRSÜZ   DEVAM  V E TA­   diyebiliriz. Türk - Alman dostluğu esaslı temel­
  HAKKUK   ETTİRECEĞİZ.               lere dayanmaktadır. Bu güzel eserin açılması
                            münasebetiyle bu dostluğu yâdetmekten ileri
     11 şeker fabrikasının ortaya çıkarılması gi­ bir zevk duymaktayım.
  bi sadece bir hayal telekki edilebilecek muaz­
  zam bir işin başarılmasında cansiparâne çalışan
  Şeker Şirketi Umum Müdürü  Baha Tekand'ın     Kahraman  Erzurum'da  böyle mutlu bir
  ismini de huzurunuzda memnunlukla yâdetmek   günde böyle güzel bir vesile ile bir konuşma ya­
  isterim.                      pabilmek bahtiyarlığına nail olduğumdan dola­

     Türk yurdunun  mâmur  olmasında emeği   yı fevkalâde bahtiyarım. Hepinizin bütün işle­
  geçen bütün vatandaşlarımıza da en derin şük­ rinizde muvaffak olmanız temennisi ile huzuru-'
  ranlarımı ifade etmek isterim.          nuzdan ayrılıyorum."

                        •  •  •
         İLLER             B A N K A S I
                 Sermaye   : 300.000.000   T. L.

         Vilâyet  Hususî   İdareleri,  Belediyeler    ve  Köylerin
         Harita,  İmâr  Plânlariyle,   Su, Elektrik,   Yapı,  Proje,
                     İnşa  ve  tesisleri.


                    BANKA    VE  KREDİ
                MUAMELE      VE  HİZMETLERİ
             EN  MÜSAİT    ŞARTLARLA      YAPİLİR
                          VE
               MEVDUAT     HESAPLARI      AÇİLIR.

         Yangın,   Kaza,  Trafik,  Nakliyat ve her türlü     Sigorta
                  muameleleri    ifa  ediler.
                Emniyet,   Sür'at  ve  Kolaylık
                       Sağlanır.


                                                 707
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12