Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Bugün, çimento istihsâlimiz 1,5 milyon tonu   .  HÜCUMLARA    CEVAPLAR
      geçmektedir. Gelecek 2 sene içinde 2 milyon to­
      nu aşacağız. Halbuki iktidarımızm ilk senelerin­  Başvekil bundan sonra hükümetin politika­
      de alâkalı daireler bize, "700 bin tonu geçecek sına tevcih edilmekte olan hücumları bahis mev­
      olan bir istihsâl istihlâki aşan zararlı bir istih­ zuu etmiş ve şöyle demiştir :
      sâl fazlalığı doğurur.," diye raporlar vermişler­
      di.                          "Bu hücumlar, biraz evvel birkaç misâl ver­
                                diğim başka bir zihniyetin mahsulüdür. Halbuki
        Bu müşkülleri yenmek, bu mukavemetleri   bu memlekette, 1950 de milletin kendi kaderine,
      kırmak, bu kısır zihniyeti yok etmek için neler kendi elini koyduğu zamandanberi başka bir
      çektik. Ancak ondan sonradır ki 18 çimento fab­ zihniyet vardır. Bu zihniyet imkânsızlıkları or­
      rikasının inşası plânlarını tahakkuk yoluna koy­ tadan silip kaldırmış, memleketin karşısında
      duk."                       hudutsuz imkânların ufkunu açmıştır.
          Harman  zamanı, artık gelmiştir..
                                  "Çok acele ediliyor" dendi. Temelleri atılan
        Başvekil Adnan Menderes bu izahatı ver­
      dikten ve memleketin limanları ile, yolları ile, eserlere seçim fabrikası ismi konmak istendi.
      köprüleri ile, fabrikaları ile ve meskenleri ile "Döviz yoktur, başka imkânlar yoktur, bütün
      yeni baştan inşası ihtiyaçlarını belirttikten son­ bu başlananlar toprak yığmı halinde kalacak",
           s
      ra şu suali ormuştur :              diye söylendi. Bana gösteriniz, başladığımız iş­
                                lerden hangisi taş yığını halindedir? Hattâ han­
        "Gerek şekerde ve çimentoda, gerekse de­ gisinin inşasmda düne nazaran bir ağırlaşma
      mirde elektrikte ve bütün diğer istihsâl saha­ mevcuttur?
      larında bugünün ihtiyaçlarını ve istihlâk sevi­
      yesini gözönünde bulundurmamış olsaydık eğer    Hükümetin  iktisadî politikası iflâs etti. de­
      bütün bu işleri yeni bir memleket görüşü ve dikleri anda dimdik ayaktayız. Milletle beraber
      hizmet emeliyle ele almamış bulunsaydık acaba düne nazaran daha da büyük bir süratle yeni
      bugün Türkiye ne vaziyette olurdu?       ufuklara doğru ilerlemekteyiz. Memleketimizi
                                en büyük istikballer beklemektedir. Hepimiz
        Milletçe ve memleketçe sonsuz sıkıntılar  müreffeh olacağız. CENABIHAK,  HUDUDLA-
      içinde kıvrandık. 1950 den bu yana milletimiz BIMIZI KENDİ İMKÂNLARIMIZLA    ELİMİZ­
      hiç bir mahrumiyetle karşılaşmadı. Bilâkis ha­ DE BULUNDURMAK   İMKÂNINI  BİZE MÜ­
      yatî seviyesi 1952 dekinin üstüne çıktı. Bir ta­ YESSER EDECEKTİR."
      raftan da vatanın imarı için tedbirler alındı.
                                  Başvekil Adnan Menderes sürekli alkışlar
        Yalnız şekerde değil bütün diğer sahalarda  ve hararetli sevgi tezahürleri içinde konuşması­
      da evvelce tahayyül dahi edilmeyen işler tahak­ nı şöyle bitirmiştir :
      kuk ettirildi, tşte bizim iktisadî programımızın
      bütün memleket sathını kaplayan hüviyeti ile    "Bütün iktisadî hamlelerimizde hükümet
      mânası budur.                   olarak bizi daima teşvik etmiş olan Muhterem
        Bugün artık 1950 den bu yana sarfedilen Reisicumhurumuza  yalnız şükranlarımı değil,
      gayretlerin peyderpey nemasını almak zamanı­  iktisadî programımızın tahakkuku için sarfetti-
      na gelmiş bulunuyoruz. Bilhassa bu sene ve önü­  ği sonsuz ve kıymetli gayretlerden dolayı bura­
      müzdeki sene bundan evvelki gayretlerin mah­ da bütün memleket huzurunda minnetlerimizi
      sulünü almak  harmanını kaldırmak  seneleri  arzetmeyi kendim için şerefli büyük bir vazife
      olacaktır.                     bilirim.
        Şimdi iki günde 4 şeker fabrikasını açıyo­  Bugün burada aramızda eski İşletmeler Ve­
      ruz. Yine bu iki ay içinde bütün memleket sat­ kili olan Sıtkı Yırcalı arkadaşımız da vardır.
      hında akıllara sığmayacak değer ve adette bu­ Hizmetleri büyüktü. Bir çok fabrikanın temel
      gün ve yarmımızın refah ve saadetinin askerî atmasında temel taşı vazifesini görmüştür. Şim­
      ve siyasî emniyetimizin temellerini teşkil edecek diki İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu arkadaşı­
      eserler açmak müyesser olacaktır."       mıza da teşekkürler ederim.

      706
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11