Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

günkü istihlâkimiz de bu seviyede kalacak de­  Bir kerre yolu yapılınca yürürmek herkes
   ğildir, çok daha artacaktır.           İçin kolay olur. 1950 de iktisadî sahayı kaplayan
                             zihniyet balta görmemiş, içinden en ufak bir yol
     1950 de vazifeye başladığımız zaman eli­ dahi açılmamış bir orman manzarası arzetmek-
   mizde 60 bin ton şeker bulunduğunu gözönünde te ilerlemeği adetâ tamamiyle men eden bir en­
   tutarak halkımızın iyi beslenememek yüzünden  gel teşkil eylemekte idi. Daha Adapazarındaki
   veremle ve daha bir çok hastalıklarla malûl bu­ birinci şeker fabrikasını kurarken, alâkalı dai­
   lunduğunu düşünerek derhal şeker fiyatını dü­ reler, hattâ bizzat hükümetteki bazı şahıslar,
   şürdük ve böylece mevcut çok aşağı istihlâk se­ "Aman yapmayalım" diye karşımıza çıkmışlar­
   viyesini bir miktar yükseltmeğe muvaffak ol­ dı. Uzun mücadelelerde bulunmak mecburiyetin­
   duk. Daha o zaman bu memlekette şeker dâva­ de kaldık. Fakat 1950 deki karardan 3 sene son­
   sını halletmek kararmı vermiştik.        ra 1953 te ilk şeker fabrikasının temelini atın­
                             ca, onu takip eden 3 sene içinde işte 11 şeker
     1950den bir sene evvel, 1949 da, bunun tam fabrikasını işletmeğe açmış bulunuyoruz.
   aksi istikamette yürünmüş, bütçe yapılırken va­
   ridat bulmak ve bir muvazeneye gidebilmek en­  ÇİMENTODA   DA AYNI  MÜŞKÜLLER
   dişeleri içinde şekerden alman istihlâk vergisi­
   nin yükseltilmesi yoluna gidilmiştir. O zaman­  Çimento  sanayii hakkındaki kararımızın
   ki Meclis zabıtlarında ve Encümen müzakere­  tatbikinde de aynı engellerle karşı karşıya kal­
   lerinde bunun tafsilâtını bulursunuz. İstihlâkin mıştık. İstihlâkimiz 400 bin ton istihsalimiz 380
   artmakta olduğu müşahede ediliyordu. İthalât  bin tondu. Senede 20 bin ton kadar çimento it­
   yapmağa  ihtiyaç olacağı görülüyordu. Tediye  hâl suretiyle aradaki fark idare ediliyordu. Fa­
   müşkülâtı olabilirdi. O halde ne yapmalı idi? kat iktisadî kalkınmasını tahakkuk ettirmeğe
   Yapılmış olan 4 şeker fabrikasının sonuncusu­ azmetmiş bir memleket bu memleketi baştan in­
   nun işlemeğe açılmasından 14 sene sonra dahi şa azmi ile iş başına gelen bir iktidar bununla
   "yeni bir şeker, fabrikası kuralım böylece ikti­ iktifa edemezdi. Yalnız bizim zihinlerimizde
   sadî inkişafımıza da hizmet edelim", denmiyor­ meknuz olan bu hakikat henüz memlekete ta­
   du.                        mamiyle sirayet etmemişti. Aynı kısır görüşler
                             bu sahada ilerlememiz için birer engeldi. Sivas
       IŞtN BAŞLANGICI   V E KISIR
                             çimento fabrikasmın memlekete  gelmiş olan
       GÖRÜŞLERLE    MÜCADELE         makinelerle 90 bin tonluk tevsi işi, o zamanlar
                             karşılaştığımız engeller hakkında bir fikir ver­
     Halkı en mübrem gıdasmdan kesmek, istih­ mek için cidden beliğ bir misâl teşkil eder. O za­
   lâki aşağıda tutmak için fiyatı jiikseltmek yolu­ man bütün idareciler "zinhar bu tevsii yapmıya-
   na gidiliyordu. Biz îse 1950 de vazife başına gel­ lım, çünkü Sivasın tevsü halinde elde edilecek
   dikten sonra bilâkis şeker istihlâkini kamçıla­ çimento istihlâk edilemez" diyorlardı, biz vazi­
   mak lüzumunu duyduk. Çünkü bu, Türk Milleti­  yeti ehemmiyetli bulduk. Muhterem Reisicum­
   nin hayatî dâvası idi. Aynı zamanda ziraî içti­ hurumuz fevkalâde hassasiyetle harekete geçti.
   maî ve iktisadî bir dâva idi. Fakat derhal karar Refakatlerinde Sivasa gittik. Fabrikanın müdü­
   vermiş olmamıza rağmen bugün 11 tanesi de  riyet salonunda uzun münakaşalar yapıldı. Bi­
   işlemekte olan yeni şeker fabrikalarmı kurabil­ ze bu tevsiin ticarî ve iktisadî icaplarla kabili
   memiz, şeker programımızı tahakkuk ettirebil­ telif olmadığı hususunda kitaptan akıldan akıl­
   memiz hiç de kolay olmamıştır. Yalnız şu kada­ sızlıktan ne kadar delil varsa hepsini getirdiler
   rını söyleyeyim ki 1950 de kararımızdan sonra önümüze döktüler. Bunları dinledikten sonra
   ilk fabrikanın Adapazarında temelini atmayı  Reisicumhurumuzun emri ile aşğı indik. Kazma­
   ancak, 1953 senesinin Eylülünde başarabildik. yı elime aldım ve "tevsi işine buradan başhya-
   "Niçin bu kadar zaman geciktiniz?" Diye sora- caksınız." emrini verdim.
   bihrsiniz. Ben de cevap olarak size diyeceğim ki,
   iktisadî mücadelenin asıl sırn işte buradadır,  Çimento da bu ilk müsbet adım olmuş, bu­
   güçlükler daima işin başlangıcmdadır.      nu süratle diğerleri tâkip etmiştir.

                                                  705
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10