Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Suyın Baş\ ekilimiz Adnan Menderes; Erzurum Şeker Fabrikasmm açüış töreninde
             lıaz/f bulunan onbinlerce vatandaşa hitaben kıymetli nutuklarını irad buyuruyorlar
                   (Bu nutuk'u ehemmiyetine binaen aynen sütunlarımıza alıyoruz)
       yarlığı kaydederek başlamış devam ile demiştir rikalarmm kısa bir tarihçesini yapacağım ve bu­
       ki :                        nun muhtelif merhalelerini canlandıran bir iki
         "Bugün işletmeye açtığımız bu fabrikanın  hatıramdan bahsedeceğim. Tâki bütün bu eser­
       mânevi ehemmiyetini biraz evvel İşletmeler Ve­  lerin, ne büyük zorlukları yenerek maddî ve mâ­
       kili arkaodaşım belirtti. Ben bu fabrikanın ta- nevi ne büyük gayretler neticesinde iktisadi kal­
       zammun ettiği bunca gayretler ve fedakârlıkla-  kınmamızın icapları olarak tahakkuk ettirile-
      nn yambaşında para olarak da 45 milyon liraya  bildiği anlaşıism."
       çıktığını ilâve edeceğim. Bu fabrika tek değil­
       dir. Her biri en az 45 er milyonluk 11 şeker fab­     VECİZ  BİR MUKAYESE
       rikasından biridir. Yalnız bu, işin azametini
       göstermeğe kâfidir sanırım. Kaldı ki yapılan   Başvekil Adnan Menderes sözlerine şöyle
       işler yalnız şeker fabrikaları da değildir. Bunla­ devam etmiştir :
       rın yanında başka fabrikalar ayrıca yollar, li­
       manlar, silolar şu dakkada akla gelen gelmeyen    "1950 de vazife başına geldiğimiz zaman
       yüzlerce, binlerce başka kıymetli eser vardır. memlekette yalnız 4 şeker fabrikası vardı. Bun­
       Bunların da her biri yine yüzlerce milyon liraya lardan elde edilen vasati 100 bin ton şekeri bu
       mal olmuştur. Modern ve ileri bir devletin bü­ millet yiyememişti.
       tün zarurî ihtiyaçlarını kaplayan böyle geniş ve  Yeni kampanyaya başlarken  elimizde stok
       büyük bir programın tahakkuk etmesi için ne olarak 60 bin ton şeker bulunuyordu. Bu tarih­
       muazzam gayretler sarfetmek icap ettiğini tak­ ten 6 sene sonra bu yıl 260 bin tondan fazla şe­
       dir buyurursanız. Bunların hepsini bir araya ker istihsâl ettik ve bu yü elimizde stok bulun­
       getirmek ve kısa bir zaman içinde lisanla ifade  madan yeni kampanyaya girmekteyiz. Yalnız bu
       edebimek kolay ve hattâ mümkün işlerden de­ rakamlar, nerele/rden nerelere gelmiş olduğju-
       ğildir. Bu sebeple ben burada yalnız şeker fab- muzu belâgatla göstermeğe kâfidir. Kaldı ki bu-


       704
   1   2   3   4   5   6   7   8   9