Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yd : 12                              Kasım, 1956, Sayı : 133         Sahibi :           İ L L E R                Abone :
      Türk Belediyecilik                           Senelilı : 24 T . L .
         Derneği               ve              6 A y l ı k : 12 T . L .
                                          Y a b a n c ı memleketler e
      U l u s M e y d a n ı K o ç H a n B E L E D İ Y E L E R        yilUgı (40) T . L .
       K a t : 3, D a i r e : 4                     t l â n ü c r e t l e r i idare
         A n k a r a          D E R G I S I            ile k a r a r l a ş t ı r ı l ı r .

         T e l f : 13006    Yazı fşlerini Fiilen îdare Eden .    Nearolunmayan
                                           yazılar eerl verllmeı.
                         Vehbi ÇÖKER
         Sayın Reis :

         "Belediyeciler Albümü" için yaptığımız anket cevaplan birçok Belediyelerimizden gel­
      memiştir. Eserin tabını daha fazla geciktirme .nek üzere bunların bir daha tekide mahal bıra-
      kılmaksızın en kısa bir zamanda gönderilmesini ehemmiyetle rica ederiz.
                                              Dergi                        İ ç i n d e k i l e r
                                               Sahile No.


        S a y ı n B a ş b a k a n m E r z u r u m Ş e k e r F a b r i k a s ı n ı A ç ı ş N u t k u 703

        Ş e h i r l e r i n Y a y ı l m a s ı ve Yeni İ m a r K a n u n u Cevat Geray 708

        Y e n i K ö y K a n u n L â y i h a s ı n ı n İİZ sayılı K a n u n l a Mukayesesi S a d ı k A r t u k m a ç 711

        K i r a R e j i m i m i z (10)          Muzaffer A k a l ı n    725

        Berne K o n g r e s i ve Sosyal T u r i z m (2) S e l â h a t t i n Ç o r u h 727

        Ç o c u k H a k l a r ı ve K o r u n m a s ı   P r o f D r . B a h t i y a r D e m i r a ğ 730

        Ş e h i r A m m e H i z m e t l e r i n i n İ d a r e s i Hasan K e f i k E r t u ğ 732

        İ m a r Edilen İ s t a n b u l          1. H a k k ı K o n y a h  734

        Esen Tepe                     Vaha p G ü r e l      736

        Belediyelerimizin S o r u l a r ı n a Cevaplar  M u z a f f e r A k a l ı n 787

        Belediyelerimizi İ l g i l e n d i r e n Devlet Ş û r a s ı K a r a r l a n 750

        A y ı n O l a y l a r ı                             751
   1   2   3   4   5   6   7