Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Ankara'ya gidiyor, akşam geri dönüyor. Halbu­ ne" olmaktan ileri gidememiştir. Yenimahalle
     ki ingilizlerin yeni şehirler kurma cereyanı, da­ tatbikatından edindiğimiz tecrübelerden istifade
     ha ziyade iktisadî ve sanayî tesislerle yeni geli­ ederek büyük şehirlerimizin anormal dağılışına
     şen bu iskân birliklerindeki halkın çalışma yer­ bir düzen vermemiz mümkündür.
     lerini yine kendi küçük şehirlerinde temin esa­
     sına dayanmaktadır. (2).               (2) ingiltere'deki yeni şehirler kurma cereyanı
                               hakkında daha fazla bilgi için bakınız :
        Bugünkü  durumuyla Yenimahalle,  büyük     G. D. M. Block, "The spread of towns", 1954,
     bir nüfus kütlesi için bir nev'i büyük "yatakha­ Londra.
                           ¥    *
                    TÜRK   TİCARET     BANKASI
     < >
     < >
                      Kuruluş   Tarihi  : 1914
     < >
     < >
               Kanunî Merkezi : ANKARA   •  t ş Merkezi : İSTANBUL
     < >               Sermayesi : 11.000.000,— T. L.
     < <
                      İhtiyatlar : 5.500.000,— T. L.
                Ş U B E L E B t             A J A N S L . A R I

            ADANA      GAZİANTEP        SAMANPAZARı    (ANKARA)
                                Y E N I Ş E H I R
            ADAPAZARI    H A S I R C I L A R
                                C E B E C I
            ANKARA     İSTANBUL         A L T ı N B A K K A L  (İSTANBUL)
                                B E B E K
            A N T A L Y A  IZMlR
                                BEŞİKTAŞ
            A Y D I N   IZMlT          B E Y K O Z
                                 CIHANGIR
            BEYOĞLU     KADIKÖY         F E N E R
            B O L U     KONYA          F I N D I K L I
                                HALICIOĞLU
            BURSA      KÜÇÜKPAZAR        L E V E N D
                                PAŞABAHÇE
            C E Y H A N   LÂLELİ
                                 KASIMPAŞA
            ÇARŞIKAPI   MERSİN          ŞİŞHANE
                                ÜSKÜDAR
            D Ü Z C E    OSMANBEY
                                Y. K A L D I R I M
            E R Z U R U M  SiVRiHiSAR       SARRAFLARİÇI    (IZMlR)
                                EŞREFPAŞA
            ESKİŞEHİR    SÖKE           ALSANCAK
            F A T I H    TARSUS          TEPECİK
                                ÇARŞI       (BURSA)
            G E R E D E   TRABZON
                                 Y E N l C A M l  (ADAPAZARI)
            G A L A T A S A R A Y ZONGULDAK    KURUKÖPRÜ     (Adana)
                    Ecnebi memleketlerde muhabirleri vardır.

      I k
                     Tasamıl Mevduatı sahiplerine zengin
                      para ikramiyeleri ve Apartman
                            Daireleri
                    T Ü R K  T İ C A R E T  B A N K A S I      710
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15