Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

beş gün içinde kesin olarak karara bağlanacağı görüldüğü takdirde belediyece ucuz meskenler
       (13 belirtilmiştir (14).             yapmak, yaptırmak, kiraya vermek ve satmak
         Vilâyet, kaza ve nahiye sınırlarmın değiş­ (18);
       mesini icabettiren smır münazaaları ise, 5442 sa­   —  Her nevi turizm tesisleri kurmak, kur­
       yılı İl İdaresi Kanununun 2 inci maddesi hüküm­  durmak, işletmek, bu gibi tesislere iştirak et­
       leri dairesinde çözülecektir. Yâni bu hususlar  mek (19);
       Belediye Kanunu ile ügili bir mevzu olmıyacak-
       tır.                          — Menkul  teminat karşılığı "terhin ve
            B
         § n — ELEDtFELERtN    VAZİFE E   SE-   emanet sandıkları" tesis etmek (20);
                          V
       LÂHİYETLERİ   :                   — Belediyeye ait arsalar üzerinde veya âm­
         Belediyelerin ne gibi vazife ve selâhiyetler- me hizmetine tahsis edilmiş umumî yerler al­
       le teçhiz edildiği, lâyihanm esbabı mucibesinde tında tesisler kurmak istiyenlere bu yerleri 2490
       şu suretle izah edilmektedir:          sayılı kanuna tâbi olmaksızın kiraya vermek ve­
                                ya intifa hakkı tesis etmek (21);
         "Belediye hizmetlerini tâdat eden 13 üncü
       maddede, mer'i kanunda olduğu gibi belediye    —  Vaki ihtara rağmen halkın ekmek ihti­
       hizmet ve vazifeleri belediyelerin gelirlerine gö­ yacının ;zamanında karşılanmasında furuncula-
       re mecburî ve ihtiyarî vazifeler şeklinde tefrike nn ihmal ve temerrüdü halinde, umumun men­
       tâbi tutulmamıştır. Mer'i kanunun 15 inci mad­ faatini şahsî menfaatlere tercih etmek gayesiy­
       desinin bazı fıkraları aynen ve bir kısmı tâdilen le, furunlara elkoyarak işletmek ve işlettirmek
       alınmak suretiyle tatbikatta görülen zaruret ve  (22);
       aksaklıklar giderilmeğe çalışılmıştır.
                                   Gibi yeni hükümler tatbikatta duyulan ih­
         — Perakendeci haller yapmak, yaptırmak,   tiyaca mebni tasarıya ahnmıştır. Bu suretle be­
       işletmek ve işlettirmek (15);          lediye hizmetlerinin, belediyelerin nüfusıma ve
                                gelirlerine nisbetle tasnif ve tadadına gidilmiye-
         —  Şehirlerde, kasabalardan farklı olarak
       ahır ve samanlıkların şehrin dışına çıkarılması­ rek daha reel bir yol tutulmuştur.
       nı temin etmek (16);                 Gıda ve havayici zaruriye maddeleri mevzu­
         —  Ekmeğe, ete ve mahalline göre geniş  unda, ihtikârla mücadele etmek, fiatlan müra-
       halk tabakasının ihtiyacına tekabül eden her ne­ kabe eylemek, meşru ve mukarrer fiatlar hari­
       vi istihlâk maddelerine, lüzumu halinde, toptan cinde yüksek fiatlarla satışa meydan vermemek,
       veya parakende azamî satış fiatı veya kâr haddi  bu fiilleri irtikâp edenler hakkmda tatbik edile­
       tesbit etmek (17);                cek cezaî müeyyideler vazetmek suretiyle geniş
                                vatandaş kitlesi hukukunun korunması gayesi
         —  Belediye meclislerince, lüzum ve ihtiyaç
                                güdülmüştür.
         (13) Kesin kararlar aleyhine Devlet Şûrasına dâ­ 14 üncü maddede belediyelerin haklan, se-
       va açılabilir, fakat üst kaza merciine başvurulamaz.
       Meselâ, kaza idare heyetinin belediye veya köy sınırına  lâhiyetleri ve imtiyazları gösterilmiş ve tatbi­
       müteallik kesin kararı aleyhine vilâyet idare heyetine katta karşılaşılan ihtiyaç ve zaruretler gö2
       başvurulamaz ve fakat Devlet Şûrasına müracaat edile­
       bilir. (Bu hususta tafsilât için bakınız: Sadık Artuk- (18) Lâyihanın 13 üncü maddesinin 53 üncü bendi­
       Riaç; Bizde idarenin MUrakabesi 1950, sayfa 264 ve mü­ ne bakınız.
       teakip. Ayrıca, 50 - 52 inci sayfalara da bakımz.)
                                  (19) Lâyihanın 13 üncü maddesinin 49 uncu bendi­
         (14) 1580 sayıh kanunun 6 ıncı maddesiyle lâyiha­ ne bakınız.
       nın 6 ıncı maddesine ^»akınız.
         (15) Layihanın 13 üncü maddesinin 41 inci bendine (20) Lâyihanın 13 üncü maddesinin 48 inci bendine
       bakınız.                      bakınız.
         (16) Lâyihanın 13 üncü madesinin 33 üncü bendine (21) Lâyihanın 14 üncü maddesinin c bendine ba­
       bakınız.                      kınız.
         (17) Lâyihanın 13 üncü maddesinin 40 ıncı bondine (22) Lâyihanın 14 üncü maddesinin 9 ımcu bendi­
       ve 102 inci maddesine bakmız.         ne bakmız.

       504
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13