Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

6 — Mer'i kanuna göre; belediye sınırı  da da yer almıştır. Bununla beraber, lâyiha, bu
 çinde mahalleler kurulması, kaldırılması, bir- konuda yepyeni bazı hükümler de koymuştur:
 eştirilmesi, isimleriyle sınırlarının değiştirilme- A) 1580 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin
 3i belediye meclisinin ve mahallî idare heyetinin  (B) bendindeki: "bir beldenin sınırını dereler­
 karan ve valinin tasdiki ile icra edilmekte idi.  den, yollardan veya diğer değişmiyen işaretli
 Liâyiha; bu gibi hallerde, sadece belediye meclisi  yerlerden geçirmek kaabil değilse büyük taşlar
 karariyle iktifa olunacağı esasını vazetmiş ve dikilerek gösterilir." şeklinde tatbik kaabiliyeti
 mahallelerin adlandırılmasına karar vermek   olmıyan hükmü yerine; "bir beldenin sınırını de­
 yetkisini de, yeni bir hüküm olarak, belediye relerden, tepelerden, yollardan veya diğer değiş­
 meclislerine vermiştir (6).
                           miyen işaretli yerlerden geçirmek kaabil değilse
   7 — Mer'i kanunda, belde ismi değiştiril­ bu sınır sabit işaretli yerlerle gösterilir." şeklin­
 mesinin; belediye meclisinin ve vilâyet idare he­ de kaabiliyeti tatbikiyesi olan yeni bir hüküm
 yetinin kararı üzerine Devlet Şûrasının mütaleâ- vaz edilmiştir(9).
 31 alınarak İcra Vekilleri Heyetinin tasdiki ile B) Mer'i kanunun yine 4 üncü maddesinin
 mümkün  olacağı belirtilmekte idi.        (G) bendinde; sınır anlaşmazlıklarının, tasdika

   Lâyihada bu hususta yeni hüküm konmuş­  selâhiyettar olan makam (10) tarafından hal­
 tur. Buna göre, belde ismi; belediye meclisinin, ledileceği hükmü bulunmakta idi. Lâyihada, for­
 vilâyet idare heyetinin ve umumî meclisin müta­ malitelerden mümkün olduğu derecede uzaklaş­
 lâaları üzerine Dahiliye Vekâletinin teklifi ve mak maksadiyle, bu kabil anlaşmazlıkların vilâ­
 Cumhurreisinin  tasdiki üe değiştirilebilecek­ yet idare heyetince halledileceği esası vazedil­
 tir. (7).                     miştir (11).
   8 — 1580 sayıh kanunda; nüfusu seksen    C) Mer'i kanunda, belde nüfusunun seksen
 bini geçen beldelerde belediye şubeleri teşkil binden fazla veya az olmasına göre, smın tasdik
 olunacağı belirtilmekte ve buna ait muamelenin, edecek makamlar  tahavvül etmekte ve formali­
 seçmenlerin reyleri alındıktan sonra vilâyet ida­ teler çoğalmakta idi. Lâyiha, bu tefriki kaldır­
 re heyetinin vereceği karar. Devlet Şûrasınm mış ve belediye sınırının; bjelediye meclisinin ka­
 mütalâası ve icra VekiUleri Heyetinin tasvibi ve rarı ve vilâyet idare heyelfinin tasdiki ile kesin­
 Cumhurreisinin  tasdiki ile tekemmül edeceği  leşmesi esasını vazetmiştir. Böylelikle formali­
 tasrih olunmakta idi. Belediye şubelerinin ilgası teler çok azaltılmış ve işe sür'at verilmiştir (12).
 da, aynı formalitelere tâbi tutulmakta idi.    Ç) 1580 sayılı kanunda; bir kaza dahilin­
   Yeni Belediye Kanunu Lâyihasında böyle   deki belde ve köyler arasında çıkan sınır ihtilâf­
 uzun bir formahteye lüzum görülmemiş ve bele­ ları ile bir vilâyete bağlı ve muhtelif kabalar ara­
 diye şubeleri ihdası ve ilgası selâhiyeti, beldenin  sındaki belediye ve köylere ait sınır ihtilâflarını
 hakiki mümessili olan, belediye meclisine veril­ çözecek merciler ve formaliteler ayn ayn göste­
 miştir. Ayrıca, muayyen bir nüfus haddi de der­ rilmiş idi.
 piş edilmemiştir. Şu hale göre; belediye şubesi Yeni Belediye Kanunu Lâjdhasında; belde­
 teşkilinde başlıca kıstas, lüzum ve zaruret ola- ler veya beldelerle köyler arasındaki sınır ihti­
 caktu- (8).                    lâflarının kaymakam veya valinin yazılı tebliğa-

   9 — Mer'i kanımda belediye sınırlarının  tı üzerine, kaza veya vilâyet idare heyetince on
 tesbitine müteallik esaslardan bir kısmı, lâyiha-
                             (9) Lâyihamn 4 üncü maddesinin (B) bendine ba­
                           kınız.
   (6) 1580 sayılı kanunun 8 inci maddesiyle lâyiha­
 nın 9 uncu maddesine beıkınız.           (10) 1580 sayılı kanunun 5 inci maddesine bakınız.

   (7) 1580 sayılı kanunun 9 uncu ve lâyihanın 10 un­ (11) Lâyihamn 4 üncü maddesinin (G) bendine ba­
 cu maddesine bakınız.              kınız.
   (8) 1580 sayılı kanunun 10 uncu maddesiyle iâyi- (12) 1580 sayılı kanunun 5 inci madçîesiyle lâyiha­
 hamn 11 inci maxldesine bakımz.        mn 5 inci maddesine bakımz.

                                                503
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12