Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

c) Keza meskûn sahalan arasmda azami     4 — 1580 sajalı Belediye Kanununda, h(
        beş yüz metre mesafe bulunan köy parçalan bir­  lediyelerin ilgasına dair herhangi bir hüküı
        leşerek bir belediye idaresi kurabileceklerdir. mevcut değildi. Lâyiha, bu boşluğu doldurmu|
                                  tur.                   I j
          Her üç halde de nüfusun, son nüfus sayunı-
        na göre, iki binden fazla olması şarttır.      Filhakika; nüfusu iki binden aşağı düşe
                                  ve evvelki iki nüfus sayımında da nüfusunu
          Bu şartlan haiz olan alâkalı köylerin ihti­ azaldığı tesbit edilen belediyeler ilga edilecekleı
        yar meclisleri, yazı ile mahallin en büyük mülki­ dir. Şu kadar ki, bu gibi belediyelerin; son b(
        ye âmirine müracaat edeceklerdir. Bu müracaat, malî yıl içinde gelirlerinin azalmış olması ve be
        valilikçe vilâyet umumî meclisine tevdi oluna­ de hizmetlerini ifa edemiyecek hale düşmeleri d
        caktır. Umumî meclis; kurulacak hükmî şahsa  şart koşulmuştur. İşte bu durumda olan beled
        ait gelirlerin, belediye idaresine kanunlarla ve­ yeler, vilâyet umumî meclisinin mütaleâsı alır
        rilmiş hizmetlerin ifasına kiyafet edeceğine ve diktan sonra, Dahiliye Vekâletinin teklifi v
        bu teklifin faydalı olacağına karar verecektir. Devlet Şûrasının kararı üzerine Cumhurreisini
        Bunun üzerine ilgili seçmenlerin reylerine baş­ tasdiki ile ilga edileceklerdir.
        vurulacaktır. Bu maksatla ve valinin tebliği üze­
        rine, alâkalı seçim kurulu; seçmenleri rey ver­ îlga edilen belediyenin hususî mülkiyetind
        meğe dâvet edecektir. Rey neticelerini belirten bulunan gayrimenkuller, köy hükmî şahsiyet
        seçim kurulu tutanağı valiye tebliğ olunacaktır. ne intikal edecektir. Hazineye ait olup 1580 sa
        VaUlik bu evrakı, mütaleâsı ile birlikte Dahiliye yılı kanunun mer'iyeti zamanında intifai beled.
        Vekâletine gönderecektir. Ve netice olarak. Dev­  yeye devredilmiş olan gayrimenkullerle bunda
        let Şûrasının kararı ve Cumhurreisinin tasdiki sonra devredilecek gayrimenkuUerden; köyü
        ile o yerde belediye kurulacaktır.         umumî hizmetlerine tahsisi icabedenlerinin int
                                  fa hakkı, köy hükmî şahsiyetine ait olacaktı]
          B) Hükümetçe  yeniden kurulan —meselâ   Diğerleri ise, hazineye intikal edecektir. (4).
        göçmen  iskân edilen— yerlerde de belediye teş­  5 — Belde kısımlanmn ajoılmasına vey
        kil olunabilecektir. Bu takdirde o günkü nüfusun  başka parçaların belde ile birleşmesine daiı
        iki bin veya iki binden fa,zla olması (2), hudutla- mer'i kanundaki plebisit formalitelerini ve mas
        larm beUrtilmiş bulunması şarttır. Bu şartların raflannı önlemek maksadiyle, yeni hükümle
        tahakkuku  halinde. Dahiliye Vekâletinin teklifi vazedUmiştir.
        ve Cumhurreisinin tasdiki ile, o yerde belediye
        kurulmuş olacaktır.                  Gerçekten, bir beldenin bazı kısımlarını
                                  komşu bir beldenin sınırlan içine girmesi vey
          3 — Kaza ve vilâyet merkezlerinde beledi­ bir beldenin tamamının diğer bir belde ile birleş
        ye teşkilâtının mecburî olduğu, mer'i kanunda mesi veyahut da bir belde ile komşu olan köyle
        da yazıldığı veçhile, açıklanmıştır. Şu kadarki; rin köy kısımlarının o beldenin sının içine giı
        vilâyet merkez belediyesi sınırlan içinde kurulan  mesi hallerinde; sâdece iltihak edecek belded»
        kaza merkezlerinde belediye teşkil edilemiyece- köyde veya bunlann kısımlarmda seçmenleri
        ğine, bu gibi yerlerde belediye şubesi kurulacağı­ reylerine müracaat edilecek ve diğer tarafın il t:
        na dair yeni bir hüküm konulmuştur. (3).    haka müteallik belediye meclisi karan ile iktif
                                  olunacaktır. Böylelikle, mer'i kanundaki lüzuır
                                  suz formaliteler ve masraflar bertaraf edilmi
          (2) Lâyihanın 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında
        2000 den fazla nüfustan bahsedildiği halde, son fıkra­ olacaktır.
        sında; "nüfusları iki binden yukarı olan (iki bin dahil)
        yerlerdir." diye kayıt konması, bir zühul eseri olsa ge­ Lâyihada; belde parçalarının müstakil bi
        rektir. Zira yöni Köy Kanunu lâyihasının 1 inci mad­ köy haline getirilemiyeceği ve başka bir köy
        desine göre iki bin veya iki binden az nüfuslu yerlerde, ilhak olunamıyacağı esası da, j'^eni bir hüküı
        Köy Kanunu uygulanacaktır. Yeni Belediye Kanunu Lâ- olarak, vazedilmiştir(5).
        yihasımn da, diğer hükümlerine göre, bu esasa sadık
        kaldığı görülmektedir.
                                   (4) Lâyihanın 8 inci maddesine bakımz.
          (3) 1580 sayıh kanunun 2 inci maddesiyle lâyiha­ (5) 1580 sayılı kanunun 7 inci maddesiyle lâyihs
        nın 3 üncü maddesinin son fıkrasına bakınız. mn 7 inci ve 3 üncü maddelerine bakınız.

        502
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11