Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Yeni     Belediye        Kanunu         Lâyihasının    1580      Sayılı      Kanunla          Mukayesesi

                                          Y a z a n :
                                       Sadık ARTUKMAÇ
                                      Mahalli İdarelerS. Daire Beisi

    Yeni Belediye Kanunu Lâyihasının ha;zır- hüküm  mevcut değildi. Gerçi, 442 sayılı Köy
  lanmasmda  —Köy  Kanunu  lâyihasında olduğu  Kanununun  1 inci maddesinde: "nüfusu iki bin­
  gibi— günün ihtiyaç ve zaruretlerinin sâüc bu­ den aşağı yurtlara (köy) ve nüfusu iki bin ile
  lunduğu ve tatbik kaabiliyeti olan hükümler te­ yirmi bin arasmda olanlara (kasaba) ve yirmi
  sisine ve boşlukların doldumlmasma çalışüdığı binden çok nüfusu olanlara (şehir) denir. Nüfu­
                             i
  anlaşılmaktadır.                  su ki binden aşağı olsa dahi belediye teşkilâtı
                           mevcut olan nahiye, kaza ve vilâyet merke;zleri
    Filhakika; "1930 yılındanberi tatbik edilen
                                                 t
  1580 sajnlı Belediye Kanununda zamanla bir ta­ kasaba itibar olunur ve Belediye Kanununa â­
  kım değişiklikler yapıldığı gibi hâlen, günün ih­ bidir." denilmekte idi.
  tiyaç ve realiteleri bakımından, belediyelerin ku­  Halbuki köy tarifinin Köy Kanımunda, şe­
  ruluşundaki gayenin istihsaline çok ileri bir ida­ hir ve kasaba tarifinin ise Belediye Kanununda
  rî vesayet sistemi tesis edilmiş olması dolayısiy- yapılması daha uygundur. İşte lâyiha, bu boşlu­
  le engel teşkil eden hükümler ihtiva etmektedir. ğu doldurmuş ve aksaklığı gidermiştir. Lâyiha­
                           nın 2 inci maddesine göre; belediye teşkilâtı bu-
    Diğer taraftan, iktisadî ve içtimaî inkişaf lıman yerlere belde, son nüfus sayımına göre
  ve hamleler, belediye idarelerinin yeni vazife ve yirmi bine kadar olan beldelere (20.000 dahil)
  selâhiyetlerle teçhizini ve bu idarelere günün im­ kasaba ve yirmi binden yukarı nüfuslu beldelere
  kân ve şartlarına uygun yeni hüviyet verilme­ de şehir denecektir.
  sini zarurî kılmıştır.
                              2 — 1580 sayılı kanvmun 11 inci maddesin­
    Bu sebeplerden ötürü, mer'iyette bulunan  de belediye teşkiline müteallik formaliteler be-
  Belediye Kanununım yeni tâdillerle parçahyarak  lirtihnekte ve meselâ Hükümetçe müsait mik­
  prensip ve hükümler arasındaki ittırat ve insi- tarda göçmen iskân edilen yerlerde belediye teş-
  camm ihlâli cihetine gidilmemek maksadiyle bu­  Mline dair herhangi bir hükme tesadüf edilme­
  günün zaruretlerine cevap verecek mahiyette ve mekte idi.
  içtimaî ve iktisadî bünyemize uygun hükümler    İşte yeni lâyihanın 3 üncü maddesiyle bu
  tesis edilmek suretiyle yeni tasarı hazırlanmış­ boşluk doldurulmuş ve belediye teşkiline müteal­
  tır" (1).                     lik formaliteler, mümkün olduğu derecede, ba­
    Lâyihamn  hazırlanış sebebini kısaca belirt­ sitleştirilmiştir. Filhakika lâyihada, nerelerde
  tikten sonra, 1580 sajalı kanunla lâyiha arasın­ belediye teşkil olunacağı tasrih edilmiştir:
  daki farkları tebarüz ettirebiliriz.        A) Köylerde belediye teşkil olunabilecektir.
    § 1 — UMUMÎ  HÜKÜMLER   :          a) Tek başına bir köyde belediye teşkU olu­
                           nabilecektir.
    1 — 1580 sayıh kanunda; beldenin, kasa­
  banın ve şehrin tarifine müteallik herhangi bir  b) Meskûn sahaları arasında azamî beş yüz
                           metre mesafe bulunan birkaç köy birleşerek bir
    (1) Lâyihanın esbabı mucibesinden.     belediye idaresi kurabilecektir.

                                                 501
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10