Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

tarafda büyük bir hızla tatbikine geçildiği üç ay lâyetlerin ve belediyelerin aldıkları kararları tas­
      zarfında, bunun bir çok misâlleri görüldü.   dike tâbi tutan bir kararname çıkartmak lüzu­
         Hükümet, belediyeler arası tenazürü temin  munu hissetti. (1) bu kararname belediye karar­
      etmek üzere mümkün olanı yapmağa gayret et­  name belediye kararlarına ancak daha jöiksek
      ti. Büyük istihsâl ve istihlâk merkezlerindeki be­ bir tetkik merciinin tasdikinden sonra tatbik
      lediyelerimizin reisleri ve iktisadî kadroların imkânı vermektedirki kendisine tekaddüm eden
      şefleri arasında müteaddit toplantılar tertip olun kararların, mahalli idarelere verilen selâhiyet-
      du. Bunlar şüphe yok ki kanunun tatbikatını da­  lerden beklenen bir olgunlukla kullanılamadığını
      ha da kolaylaştırdı. Fakat buna rağmen beledi­ ifade etmesi itibariyle dikkate şayandır ve bele­
      yelerin bazen yalnız müstehlikin himayesine ma­  diyeci arkadaşlarımıza yapmak istediğimiz tav­
      tuf kararlarının işleri aksattığı da görüldü. siyenin isabetini teyit eder. Elbetteki bütün alı­
                                nan kararlar bir tarafdan ihtiyacı, diğer taraf-
         Bir büyük istihlâk bölgesinde, kendisini bes­ dan ticaret nizamını aksatacak kadar yalnış de­
      leyen istihsâl bölgesi fiyatının aynen alınması; ğildi. Fakat arada noksan tetkikle veya daha et­
      nakliye, fire, satış riski ve sermaye bağlanışı gi­ raflı muhakemeye istinat etmeden verilmiş bir
      bi hizmet ve külfetlerini karşılıyamıyan Tüccarı kaç kararın hükümeti, belediyeler üzerinde böy­
      aradan çıkarınca o mal istihlâk piyasasında ka­ le bir vesayete mecbur bıraktığına hükmetmek
      raborsaya mütemayil bir nedret gösterdi, istih­ hatalı olmaz.
      sâl piyasasında da müstahsili satışdan mahrum
      bıraktı.                        Ticaret Vekâletinin bu karanmn tatbiki de
                                kolay değildir. Bir kısım tarifeler vardırki ikti­
         Bir büjöik şehrimizde belediyenin belkide sadî şartlarda değişiklik olmadıkça uzun bir dev­
      şehirlerine seyahati teşvik gibi samimi bir dü­ rede yörürlüklerini muhafaza edebilirler. Fakat
      şünce ile en göze çarpan bir otele tatbik ettiği ta­ bilhassa emtia cephesinden azamî satış fiyatî te­
      rife otelin işletme cazibesini kaybettirdi. Ve sahi­ celli eden kararlar her gün değişmeye maruzdur.
      bi bir bahane ile kapılarını kapattı.      Bir istihlâk piyasasına, münakaledeki bir aksak­
         Malım pazara indiren müstahsilin karşılaş­ lıkla bir gün bir malın gelmemesi oradaki fiya­
      tığı azamî satış fiyatı muvacehesinde heybesini tına hemen tesir eder. Mevsimlerin, sıcağın ve
      yine atına yükleyerek geri döndüğü, bir kasa yo­ soğuğun, kuraklığın veya yağmurun tesirleri ise
      ğurt için Millî Korunma mekanizmasmm hareke­   muhakkakdır. Şu halde belediyelerle iktisat ve
      te geçtiği görüldü.                Ticaret Vekâleti arasında mütemadi bir muha­
         îşte belediyelere ve belediyeci arkadaşları­ bere kapısı açılacakdır. Fiyatm artması icap et­
      mıza bir çok sahada muvaffak olan kararlarının tiği zamanda —tasdike kadar— ticaret erbabı
      değerini böyle küçük bir kaç misâlle düşürme­ ve esnaf mütezarrır olacak veya çalışmayacak
      mek için itinalı ve adil ölçülerle hareket etmele­ ve dolayisiyle bu zarar müstehlike inikas edecek
      rini İsrarla tavsiye etmekliğimizin sebebi budur.  ve ihtiyaç sahibi aradığını bulamıyacak; fiyatın
                                inmesi icap ettiği zamanda —yine tasdik forma­
         Kısaca narh dediğimiz azamî satış fiyatı bir litesinin tekemmülüne kadar— müstehlik zarar
      idarî kararla vücut bulur. Fakat o idarî karar, edecekdir. Mahallî ve mevziî şartlan Vekâletin
      iktisadı bir esasa dayanmassa tatbik kabiliyeti bütün şümulüyle takdir etmesindeki imkânsızhk
      kalmaz ve tabiatiyle kıymeti düşer. Kararların da güçlükleri artıracakdır.
      kıjmıeti müeyyidesinde değil isabetindedir. Ken
      di bünyesindeki tatbik imkân ve kabiliyetinde-   Bu vakıalar belediyelerimizin kendi kararla­
      dir. Cezai müeyyide ancak tesis edilmek istenilen  rını, kıjmıetini kendi bünyesinden alan bir isa­
      hakh bir nizamdan ayrılmak ve o nizamı bozmak   betle ittihaz etmeleri lüzumımu bir kerre daha
      itiyadında olanları korkutmağa inhisar etmeli­ teyit etmektedir.
      dir.
         Son günlerde Ticaret Vekâleti Millî Korun­   (1) 4/7829 sayılı kararname ve k -1037 Koordi­
      ma Kanununun  kendisine verdiği selâhiyetle vi­ nasyon karan Resmî Gazete 3/9/1956.


                            •  •  •

      500
   1   2   3   4   5   6   7   8   9