Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

m


      m
      Belediye      Kararlarının        deferi      Kornnnıalıdır

                                       Yazan : Hûlki AIİSBAH

     Dergimizin geçen sayısında Millî Korunma  ticaret ahlâkı ikame etmek ve iki tarafa da bu­
   Kanununun  Belediyelere verdiği selâhiyetlerin nu aşılamaktır.
   genişliğine işaret ederken bu selâhiyetin bele­  İktisadın asırlar boyunca denenmiş ve mü-
   diyeleri maddi ve mânevi büyük mükellefiyet­ tearife hükmünü almış olan arz ve talep muva­
   ler altmda bıraktığmı da kaydetmiştik.     zenesi, serbest rakabetle tesis edUemeyince bazı
                             idarî kararlarla muvazeneye hakim olmak Dev­
     Belediyeler Kanunu halkın zaruri ihtiyaç  lete, âmme nizamı çephesinden düşen bir vazife
   maddelerine  belediyelerin azamı satış fiyatları olarak tecelli eder. Devletin de bu vazifnin ana
   koymasına uzun zamandan beri selâhiyet ver­  batlarım ve esaslarını belirterek tatbikatım, ma­
   miştir. Okadarki bu yetki memleketimizde bele­  halli şartlarm en büyük müessir ve âmil olması
   diyelerin kurulmasından evvel teessüs etmiş bir itibariyle mahalli idarelere bırakması en makul
   ananadir. Değerli arkadaşımız Zühtü Çubukçu-  yoldur. İşte Millî Korunma Kanununun son ta­
   oğlunun bugün belediyelerin çalışma sahasına gi­  dilâtı ile istihdaf edilen gayede budur.
   ren birçok işlerin, bize tarih boyunca nasıl yürü­
   tüldüğünü gösteren ve dergimizde neşredilen tet-'   Aynı mal bir yerde istihsâl olunur, ucuzdur.
   kiklerin bu hakikati teyit eder. Millî Korunma Bir yerde istihsâl edilemez, oraya bir hayli na­
   Kanunu  bu selâhiyeti günlük hayatın her saha­ kil külfeti ile gelebilir, zaruri olarak pahalılaşır.
   sına teşmil etmiş bulunmaktadır. Yüzlerce mad­   Ayni işçilik bir yerdeki ihtisas bolluğu ile
   denin ve bir okadarda tarifenin umumî hayata daha mütevazi bir ücretle karşılanır. Başka bir
   sekte vermiyecek bir çiddiyetle tanzimi görün­ yer orada imalâtçının külfetini artınr, tâbiî ola­
   düğü kadar kolay değildir.            rak ücrete bu külfetlerin mukabili inzimam eder.
                             Bunları ancak mahalü teşkilât takdir ve tesbit
     Azamî satış fiyatı veya tarife, menfaat gö­ edebilir.
   rüşleri ayrı iki kitle arasmda adalete müstenit  Halbuki, tabü olarak ve kolayhkla varılan
   bir telif imkânı bulmak demektir. Müstehlik ucuz  bu neticenin tatbikatı, tahmin edildiğinden daha
   almak, ucuz yaptırmak ister. Müstahsil ve onu zordur. Onun içindirki biz daima belediyeci ar­
   takiben esnaf ve tacir mümkün olduğu kadar   kadaşlarımıza tatbikata hakim olacak kararlan-
   yükseğe satmak, işçi ve imalâtçı da mümkün ol­ m alırken müstehhk kadar müstahsil ve ticaret
   duğu kadar fazla para almak ister. Millî Korun­ erbabının; iş yaptıran kadar işi yapınm da kar­
   ma Kanununun  esas gayesi de geniş rakabet im­ şılıklı menfaat ve durumlarım koruyacak adil
   kânlarının aralarında kolaylıkla tevazüm temin esaslara riayet etmelerini tavsiye ediyoruz.
   edebileceği bu karşılıklı mücadeleyi; rekabetin
   iktisadî muhtelif âmillerle müessir olmak kabili­  Tek tarafh tatbikat gösterişi parlakdır, fa­
   yeti azalan devrelerde bunun yerine dürüst bir kat malesef neticesi müsbet olmaz. Kanunun her

                                                  499
   1   2   3   4   5   6   7   8