Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

I ll : 11                            Ağustos, 1956, Sayı : 130                          İ L L E R
          Sahibi :                                Abone :
        Türk Bcîediyeciük '                         Senelik : 24 T . L .
          Demeği                ve              6 Aylık : 12 T . L .
                                           Viitı.ıın'i ınenılok(-t'^ re
                      BELEDİYELER                 y ı l h ^ ı 1401 T L .
       irius M e y d a n ı K o ç H a n
        K a t : 3, Dair e : 4                       ti")n iicreUf'r. uliire
           A n k a r a          D E R G İ S İ            liı- k.'jr.'irlajLır'İli.

          Telf: 13006      Ynz! hin ini P'nirn tdare Eden .
                                            y M i l a r Kf-rl vcıılın'-'.
                          v< ;ıi>i çoiiKi:


      ^                   i ç i n d e k i l e r

                                                Sahile No.


         Belediye Kararlarının D e ğ e r i K o r u n m a l ı d ı r Hûiki . A L İ S B A H 499

         Y e n i Belediye Kanunu L â y i h a s ı n ı n 1580 Sayılı K a n u n l a
         Mukayesesi                     Sadık A î l î î J K M A Ç  501

         K o m ü n Maliyesine Toplu B i r B a k ı ş   î s m a i ! l î a h k ı Ü L K M E N 31G

         K i r a Rejimimiz                 Muzaffer A K A L I N     531
         Ehliyetsiz Elektrikçi Çalıştıran Belediye Reislerine A ç ı k

         Mektup                       Yük . M ü h . Mtıhiddia G Ü R B Ü Z 323

         H a v a Gazı Tesislerinin Kur:iUişu       Zuhtü Ç U B U K Ç U O Ğ L U 525
         A l a n y a ' n ı n F e t h i           E;ıvcr Behnan Ş A P O L Y O 328

          Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar      M u z a î î e r A K A L I N 531

          Belediyelerimizi İlgilendiren Kanunlar                     552
          Belediyelerimizi İlgilendiren Devlet Ş û r a s ı Kararîarı         559

          A y ı n Olayları                                363

            İ t i z a r : 128 sayılı dergimizin 408 ci salıifesindcki konuşuma ve temenniyi yapan A k -
                d a ğ m a d e n i Belediye Reisi S a y ı n Necati E r d o ğ a n o l d u ğ u halde sehven RFalkara
                temsilcisi ve T e k i r d a ğ Mebusu Necati E r d o ğ a n y a z ı l m ı ş t ı r . Özür dileyerek
                düzeltiriz.
      V.                                          ^     J
   1   2   3   4   5   6   7