Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

pacağı ve toplantı müddetini valinin uzatabile­ nasmda belediye meclisine reis vekilinin riyaset
      ceği tasrih edilmişti. Lâyihada işbu toplantı za­ edeceği kabul olunmuştur (32).
      manları değiştirilmiş ve âdi toplantıların Mayıs,
      Eylül ve Ocak aylarının başında yapılması kabul   4 — Mer'i kanunda; istizaha (soruya) be­
      olunmuş ve müddetin uzatılması selâhiyeti de lediye reisinin veya memur edeceği zevatın ce­
      belediye meclisine verilmiştir (29).       vap vereceği ve meclisçe cevap kâfi görülmediği
                               ve bu karar vali veya Dahiliye Vekili tarafından
        2 — Lâyihanın: "belediye meclisi müret-  tasvip olunduğu takdirde, reisin infisal edeceği
      tep âza adedinin yarısından fazla âza hazır bu­ hükmü mevcut idi.
      lunmadıkça müzakere açılamaz." şeMindeki 38    Lâyiha bu konuda yeni hükümler vazetmiş
      inci maddesi hükmü, mer'i kanunun 59 uncu
      maddesine tevafuk etmektedir. Şukadar ki mad­   bulunmaktadır. Filhakika istizaha sadece bele­
                                                   edUmiş-
                                               kabul
                                             esası
      dedeki "mürettep âza âdedinin yansı" tâbiri, diye reisinin cevap vermesi verilen cevap müret­
                                    taraftan,
                                 Diğer
                               tir.
                                         soruya
      ötedenberi olduğu gibi, tatbikatta tereddütlere tep adedin ekseriyetince kâfi görülmediği tak­
      ve aksaklıklara meydan verebilir. Meselâ â;za
                                                   büyük
                                    husustaki
                                             mahallin en
                                         evrakın
     ad'Bdi on beş olan bir belediye meclisinin, müret­ dirde; bu âmirine tevdi edUeceği, istizah takriri
                               mülkiye
      tep âza adedinin yarısından fazlası nedir? 15 münderecatmın tetkik ve tahkik ettirilerek ne­
      âzanm yansı yedi buçuk değildir. İnsan için bu­
     çuk bir sayı cüzü tammı olamıyacağma göre, ya-  ticenin —meclisin ıttılaına arzedilmek üzere—
                                   reisliğine
     rmm  sekiz kabulü ve fazlasının dokuz olması belediye (33).  bildirileceği esası kabul olun­
                               muştur
     icabeder. Şu halde, bu meclis, ancak dokuz kişi­
     nin hazır bulunmasiyle müzakereye başlıyabile-    5 — 1580 sayıh kanunda; belediye reisinin,
     cektir. Halbuki tatbikatta, ekseriya, bu adet se­ her içtima devresinin bidayetinde, meclise se­
     kiz kabul edilmekte ve binnetice kadarlar iptâl nelik mesai raporu vermesi ve raporun meclis
     olunmaktadır. Buna meydan verilmemek üzere,   mürettep adedinin ekseriyeti ile kâfi görülme­
     fikrimi,zce, maddenin "belediye meclisi mürettep  mesi halinde, kejrfiyetin vali veya Dahiliye Veki­
     âza adedinin ekseriyeti hazır bulunmadıkça mü­  line bildirilmesi ve bu mercilerce ademi kifayet
     zakere açüamaz." şeklinde tedvin edilmesi daha  karannın tasvibi halinde belediye reisinin vazi­
     uygun olur (30).                  fesine son verilmesi esası kabul edilmişti.
        3 — Mer'i kanunda; belediye reisinin bir   Lâjaha, bu hususta da yeni hükümler koy­
     senelik icraatına dair vereceği raporun müzake­ muştur :
     resi esnasında meclise, reis vekilinin başkanlık
     edeceği hükmü bulunmakta idi.             a) Daimî tereddütlere ve tatbikatta aksak­
                               lıklara meydan veren "içtimâ devresi bidayeti"
        Lâjdhada  sadece icraat raporiyle iktifa  tâbiri yerine, "her Eylül içtimaında" tâbiri ika­
     olunmamış  ve durum biraz daha şümullendiril- me olunmuş ve bu suretle her türlü tereddüt ve
     miştir. Filhakika; senelik icraat raporunun, isti­ ihtilâf bertaraf edilmiştir.
     zah takririnin ve belediye reisinin encümen ka-  b) Senelik mesai ve icraat raporu muhtevi­
     ranna müteallik itirazının (31) müzakeresi es-
                               yatının şümulü biraz daha genişletilmiştir.
                                 c) Raporun meclis mürettep adedinin ekse­
       (29) 1580 sayılı kanunun 4705 ve 4878 sayılı ka­
     nunlarla değişik 54 üncü maddesiyle lâyihanın 33 üncü riyeti ile değil, dörtte üçü ile tasvip edilmemesi
     maddesine bakınız.                 şartı konmuştur. Bu suretle belediye reisinin
                               durumu teminat altına alınmıştır.
       (30) Bu hususta bakınız: Sadık Artukmaç; Bizde
     İdarenin Mürakabesi, sayfa: 263. 291 numaralı nottaki ç) Yetersizlik kararının idarî makamlarca
     Devlet Şûrası karan.
       (31) Lâyihanın 39 uncu maddesinde, sehven, 55 in­ (32) 1580 sayılı kanunun 60 mcı maddesiyle lâyiha­
     ci maddeye atıf yapılmıştır. Halbuki aslında bu atıf, nın 39 ve 56 mcı maddelerine bakınız.
     56 inci maddeyedir. Biz, tetkikimizde, 56 ıncı maddeyi (33) 1580 sayılı kanunun 61 inci maddesiyle lâyiha­
     esas aldık.    ^                nın 40 ıncı maddesine bakınız.

     506
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15