Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Köy     ve    Mahalle         Muhtarları             Arasındaki               Farklar

                                       Yazan : Muzaffer AKALIN

      Köy idarleri ile mahalle muhtarlıkları, bir­ esseseler olduğundan bunların başında bulunan­
    birinden tamamiyle ayrı şeylerdir. Yeni mahalle  lara muhtar diyoruz. Mahallelerin ise hükmi şah­
    muhtarlıklarının vazifeleri, mahiyet ve bünye­ siyeti ve muhtariyeti olmadığına göre bunlara
    leri başka, köy idarelerininki başkadır. Bu iki muhtar ve muhtarlık adını vermek, kelimenin
    idarenin arasındaki farkları üç esasta toplaya­ delâlet ettiği mana bakımından mümkün değil­
    rak mütalâa etmek mümkündür.          dir.
                                Şehir ve kasabalarda belediye teşkUâtı ku­
      1. Şahtiyet Bakımından :          rulmadan evvel bazı mahalli hizmetler ile de
                              vazifelendirilmiş olan mahallerin şimdi belediye­
      Anayasamızın  90. maddesi köylere hükmi  lere verilmiş olan bu hizmetler ile ilgisi kalma­
    şahsiyet tanımıştır. Köy kanununun 7. maddesi mıştır.
    köyü şöyle tarif eder: (Köy, bir yerden diğer  1864 tarihli nizamnamede mahalle muhtar­
    bir yere götürülebilen veya götürülemiyen mal­ lıklarının (Köy hükmünde) olarak teşkil edildi­
    lara sahip olan ve işbu kanunla kendisine veri­ ği ifade edilmişti. 1875 tarihli idarei umumiyyei
    len işleri yapan başlı başına bir varlıktır. Buna vilâyet nizamnamesi ile görev ve yetkileri belir­
    şahsı manevi denir.)
                              tilen bu teşkUât 1913 tarihli idarei umumij^jrei
      Mahalle muhtarlıklarının ise hükmi şahsi­ vilâyat kanununun bu nizamnameyi joirürlük-
    yeti yoktur. Mahalle, ne menkul, ne de gayri ten kaldırmış olması dolayisiyle mesnetsiz kal­
    menkul mallara tasarruf edemez.         mış ve nihayet 1. 1. 1934 tarihinde yürürlüğe ko­
                              nan 2259 sayılı kanunla ilga edilmişti.
      Köy kanununun ikinci maddesi (cami, mek­
    tep, otlak, yaylak ve baltalık gibi orta malları Mahalle muhtarlıkları, 10 yılı fiili olmak
    bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan üzere, otuz yıllık hukuki bir mevcudiyetsizlikten
    insanlar, bağ ve bahçe ve tarlaları ile birlikte sonra 15/4/944 tarihinde yürürlüğe konan 4541
    bir köy teşkü ederler.) denmektedir. Yani köy, sayılı kanunla yeniden ortaya çıktı.
    mahalli idare, bir komündür. Halbuki mahalle­   Yeni kanun mahallelerin (köy hükmünde)
    nin orta malı yoktur. Mahalle içindeki mektep olarak teşkil edildiği hakkında bir kaydı ihtiva
    ve cami gibi tesisler mahallenin malı değildir. etmemektedir. Bugün mahalle muhtar ve ihti­
                              yar heyeti üyelerinin - mahalle halkı tarafından
      Köy kanununun  10. maddesi hükmüne gö­
                                  olmalarından
                              seçilmiş
                                         başka
                                             mahallilik
                                                   vasfı
    re muhtar köyün başıdır. Köy işlerinde söz söy­ yoktur. Nitekim kanunun Büyük Millet Meclisi
    lemek, emir vermek, emrini yaptırmak muhta­  içişleri Komisyonunda görüşülmesi sırasında bir
    rın hakkıdır. Mahalle muhtarı ise, mahallenin milletvekili, muhtarlıklara verilen vazifelerden
    başı değil, adeta hizmetlisidir. Mahalle adına çoğunun desantralize edilmiş işler olmadığını ve
    söz söylemek ve emir vermek yetkisi yoktur.
                              halbuki muhtarlann mahalli heyetler içinden se­
      Köy hükmi şahsiyetli ve mahalle mahiyet­ çildiğini, umumi idareye ait hizmetler için ma­
    teki amme işlerini görmekle vazifeli muhtar mü- halli teşkiller kurmağa lüzum bulunmadığını, bu
                                                   419
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14