Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

V A Z        İ S H A L L E R İ

                                        Prof. Dr. Bahtiyar DEMİBAĞ


         Çocuk hekimleri yaz mevsiminin geldiğini  sarf edilinceye kadar bilhassa yaz mevsiminde
       bilhassa çocuk ishallerinin çoğalması ile anlar­ birçok mikroplarla karışır. Yaz aylarında çocu­
       lar. Yaz mevsiminde binlerce çocuğun ishaller­ ğu memeden kesmemelidr. Süt çocuğuna sıcak
       den gaip olduğu acı bir hakikattir. Çocuklarımı­ aylarda meme vermek mümkün olmadığı tak­
       zı yaz ishalleri veya diğer bir tabirle Toxikoz dirde, evde inek sütünden yapılan yoğurttan ya­
       denilen ağır bir hastalıktan nasıl korumalıyız ?  rı sulandırmak ve şeker koymak suretiyle ajnran
                                veya Babör denilen mamalardan istifade edilir.
         Körpe çocuklara hiç olmazsa 7 - 8 nci ayla­ İnek sütünü muayyen nisbette Asit Laktik, Asit
       ra kadar sadece meme vermek birçok enfeksi­ Sitrik veya limon ile keserek vermekte müm­
       yonlardan korumaya yardım eder. Taze inek sü­  kündür.
       tün ile beslemek pahah olduğu kadar teknik
       müşkîilât gösterir Sütün derhal 10 - 15 dakika  1-3 yaşındaki çocuklara dahi ağır gıda
       kaynatılması, buz dolabında muhafazası ve mu­ maddeleri vermemelidir. Yağlı ve etli gıdalar,
       ayyen ölçüler ve nisbet dahilinde çocuğa veril­ gelişi güzel verilen me3rveler çocuğun ishal ol­
       mesi kolay bir iş değildir. Toz sütlerin hazmı masına yol açar. Yağda eriyen vitaminler bUe
       kolaydır. Mikrop taşımazlar ve duyarlığı azal­ çocuğun barsağını boza.bilir. Çocuğun iştahım
       tırlar. Memleketimizde taze sütlerden istifade zorla açmaya çahşmak ve zorla yedirmek doğru
       etmek çok zordur. Bazı kimseler yanlış bir telek- değildir. Yaz aylarında en fazla yoğurt, muz,
       kiye dayanarak sütün pastörize edilmesi ile her elma, şeftali, havuç ve pa.tates tercih edilmeli­
       şeyin halledilmemiş olduğuna inanırlar. Pastö­ dir. Odanın fazla sıcak olması, sıkı kundak ve
       rize süt, pastörize edildikten sonra buz dolabın­ elbiseler aynı şekilde barsak hastalıklarının
       da muhafaza edilmeli ve kısa bir zamanda sarf meydana çıkarmasını kolaylaştırır.
       edilmelidir.
                                   Yaz aylarında annenin gayesi çocuğu şiş­
         Süt pastörize edilmekle harap olan bazı
       mikroplar dolayısı ile pastörize süt uzun müd­ manlatmak değil isalden korumak olmalıdır.
       det kaldığı takdirde daha zararlı mikropların   Sağlık teşekküllerinin ve belediyelerin ço­
       tahribatına maruz kalır. T8,ze süt sağıldığı yer­ cuk gıdalarını kontrol etmekte daha hassas dav­
       den eve gehnceye kadar ve çocuk tarafından  ranmaları lâzımdır.
                             *  •  •
       418
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13